تبلیغات
گیاه شناسی - مطالب بهمن 1387
گیاه شناسی
چهارشنبه 2 بهمن 1387

تعریف گیاه

چهارشنبه 2 بهمن 1387

نوع مطلب :
نویسنده :ش ش

گیاهان گروه بزرگی از گونه‌های زندگی هستند و شامل موجودات زندهء آشنایی چوندرختان٬ علف٬ بوته٬ سبزه٬ درخت مو٬ سرخس٬ خزه و خزه دریایی می‌شود.

گیاهان دارای بافت و یوكاریوت هستند.
سه شنبه 1 بهمن 1387

طبقه‌بندی جانداران

سه شنبه 1 بهمن 1387

نوع مطلب :
نویسنده :ش ش

لینه
۱۷۳۵
دوسلسله‌ای
هاکل

۱۸۶۶
سه‌سلسله‌ای

چاتون

۱۹۳۷
دوقلمرویی

کوپلند

۱۹۵۶
چهارسلسله‌ای

ویتکر

۱۹۶۹
پنج‌سلسله‌ای

ووس و دیگران

۱۹۷۷
شش‌سلسله‌ای

ووس و دیگران

۱۹۹۰
سه‌فرمانرویی

(کار نشده) آغازیان پروکاریوت‌ها مونرا مونرا یوباکتری‌ها باکتری‌ها
آرکی‌باکتری‌ها باستانیان
یوکاریوت‌ها آغازیان آغازیان آغازیان یوکاریوت‌ها
رستنی‌ها گیاهان قارچ‌ها قارچ‌ها
گیاهان گیاهان گیاهان
جانوران جانوران جانوران جانوران جانوران