تبلیغات
گیاه شناسی - caparales
گیاه شناسی
شنبه 21 دی 1387

caparales

شنبه 21 دی 1387

نوع مطلب :
نویسنده :ش ش

شامل:

Brassicaceae:

شرح تیره شب بو
 

تیره شب بو تیره بزرگی از گیاهان گلدار جدا گلبرگ و دارای نمونه های فراوانی در ایران است و دارای 350 جنس و 4000 گونه می باشد که بیشتر در مناطق سرد معتدله نیمکره شمالی فراوانی دارند. بعضی از این گیاهان در هر آب و هوائی یافت می شوند و به همین علت نیز آن چنان پراکندگی حاصل کرده اند که حتی در دور افتاده ترین نقاط کره زمین می توان آنها را یافت. بر عکس تعدادی از آنها بر اثر سازش با محیط های خاص همیشه در شرایط آب و هوایی مشخص بسر می برند.بیشترین انتشار آنها در آسیا و منطقه مدیترانه است.
از اختصاصات گیاهان این تیره آن است که عموماً علفی می
باشند بندرت بین آنها نمونه هایی با اعضای چوبی شده می توان یافت. برگهای آنها غالباً ساده و گلهای آنها نر – ماده و شامل 4 کاسبرگ ، 4 گلبرگ و 6 پرچم است دو تا از پرچم های آنها کوچک و 4 تای دیگری بزرگ می باشند.
هر دو نوع پرچم این گیاهان در معدودی از آنها تغییرات نسبتاً محسوس بطوری که به علت عدم رشد 2 پرچم کوچک ممکن است گل دارای پرچم بزرگ بنظر برسد و یا آنکه پرچم های بزرگ اصولاً تغییرات مختصری حاصل نمایند مادگی آنهاشامل 2 برچه پیوسته به هم است و از اتحاد آنها تخمدانی فوقانی و یک خانه بوجود می آید. میوه آنها به دو صورت خورجین (Silique) و یا خورجینک (silicule) است که در غالب آنها با
4 شکاف طولی باز می شود.
در میوه های خورجینی طول میوه از 3 برابر عرض آن بیشتر است مانند شب بو ولی در میوه های به شکل خورجینک طول میوه از 3 برابر عرض آن کمتر می باشد مثل قدومه.
در بافت های مختلف بعضی از گیاهان تیره شب بو، گلوکزیدهایی بوجود می آید بر اثر هیدرولیز اسانس گوگرد دار آنها نتیجه می شود عمل هیدرولیز نیز بر اثر مداخله فرمان مخصوصی بنام میروزین (Myrosine) و مجاورت با آب در آنها
صورت می گیرد. مطالعات بسیاری نشان می دهدکه اغلب گیاهان تیره شب بو دارای این فرمان در اندامهای خود می باشند ولی گلوکزید مذکور فقط در معدودی از آنها یافت میشود.محل پیدایش میروزین در اندامهای این گیاهان بشرح زیر است :
در ریشه : معمولاً میروزین در پارانشیم پوستی و پارانشیم آبکشی بوجود می آید.
در ساقه : اختصاصاً در ناحیه ریشه زا (Pericycle) تشکیل می
شود.
در برگ : اطراف دسته های آوندهای یافت می گردد.
در دانه : بوضع پراکنده در پارانشیم دانه و یا در اطراف دسته های چوب – آبکش لپه ها وجود دارد.

مصرف تعداد زیادی ازگیاهان این تیره به علت وجود گلوکزید اسانس های گوگرد دار در آنها است بر اثر وجود همین مواد است که در تغذیه نیز بکار می روند و یا به مصرف درمانی میرسند. بعضی از این گیاهان دانه های روغن دار دارند و از آنها روغن‌های مختلف برای مصارف تغذیه درمانی و یا صنعتی تهیه می گردد.این تیره شامل جنس ها و گونه های زیادی است که در زیر به طور خلاصه بیان شده است.

1) جنس قدومه  Alyssum:
    - گونه قدومه گل ریز   A.strigosum Banks.& Soland
    - قدومه خزنده   A.repens
2) جنس کلم  Brassica :
    - خردل سیاه  B.nigra (L.) Koch
3) جنس کتان کش  Camelina :
    - کتان کش تنک  C.laxa  C.A. Mey
4) جنس کیسه کشیش  Capslla :
    - کیسه کشیش  C.bursa-pastoris (L.) Medicus
 5) جنس ترتیزک  Cardamine :
    -  ترتیزک باتلاقی کرکی .C.hirsuta L
    - ترتیزک باتلاقی پیازچه دار  (.C.bulbifera L. Crantz.(Dentaria bulbifera L 
6) جنس اُزمک  Cardaria :
    - اُزمک ، ترتیزک وحشی   (.C.draba (L.) Desv.(Lepidium draba L
7) جنس خاکشیر ایرانی   Descurainia :
    - خاکشیر، خاکشیر ایرانی  D.sophia (L.) Webb ex prantl
8) جنس گلدباخیا  Goldbachia :
     - G.laevigata (Bieb) D.C
9)جنس شب بوی صحرایی، باهوشا   Malcolmia :
10)جنس آب تره، علف چشمه، بولاغ اوتی   Nasturtium :
     - علف چشمه،بولاغ اوتی، آب تره، تره تیزک آبی  N.officinale R.Br
11) جنس ترب   Raphanus :
    - ترب وحشی، ترب بدل، ترب علوفه ای   R.raphanistrum L
12) جنس خردل  Sinapis
    - خردل سفید  S.alba L
    - خردل وحشی، خردل بیابانی، خردل بری،خردل صحرایی  (S.arvensis L.(S.orientalis L  
13) جنس خاکشی  Sisybrium
    - خاکشیر تلخ، خاکشی تلخ  S.officinale (L.) Scop
    - خاکشیر لندنی  S.irio L

1) جنس قدومه    Alyssum

    گونه های متعلق به جنس قدومه به صورت یک ساله، دو ساله و یا چند ساله رشد میکنند. برگهای ساده، دارای عمر کم و با قاعده متورم هستند. گل آذین در گونه های مختلف خوشه ای، دیهیم،پانیکول و یا چتری هستند. کاسبرگها مستقیم، آزاد، ولی پیوسته به نظر می رسند و هم شکل یا دوکی شکل هستند. گلبرگها به رنگ زرد یا متمایل به سفید دیده می شوند. در طرفین پرچم های کوتاه غده های شهد وجود دارد. میوه شکوفا یا نا شکوفا و گرد تا بیضی شکل است. بذرها اغلب دارای ترکیبات موسیلاژ می یاشند.   

     

2) جنس کلم     Brassica

    در جنس کلم گونه های یک ساله، دوساله و چند ساله علفی با اندامهای هوایی کرکدار (در برخی گونه ها صاف)دیده می شود. برگها در گونه های مختلف به صورت ساده یا مرکب شانه ای و معمولا" ساقه در آغوش و در برخی گونه ها دمبرگ دار است. در فاصله بین ماههای خرداد و تیر گلها ظاهر میشوند. گلبرگها به رنگهای زرد یا سفید دیده می شوند. میوه از نوع خورجین و باریک و کشیده است و به حالت تقریبا" ایستاده بر روی ساقه قرار می گیرد.بذرها کروی است و در یک ردیف در داخل میوه قرار گرفته اند. حدود 40 گونه از این جنس شناسایی شده است که یکی از آنها B.nigra  می باشد. تعدادی از گونه های آن نیز در گروه علفهای هرز سمی قرار می گیرند.

3) جنس کتان کش    Camelina
   
    جنس کتان کش در ایران دارای گونه های یک ساله علفی با برگهای ساقه در آغوش، ساده، نیزه ای و چسبیده است. گلبرگها به رنگ سفید و سفید متمایل به کرمی یا زرد دیده می شوند. پرچمها طول نامساوی دارند. میوه کپسول گلابی شکل یا تخم مرغی معکوس با تعداد زیادی بذر است. سطح بذرها دارای ماده موسیلاژ است.


4)جنس کیسه کشیش    Capsella

    گونه های متعلق به جنس کیسه کشیش گیاهانی علفی، یک ساله و یا دو ساله هستند که اندامهای هوایی آنها دارای کرکهای ساده یا منشعب است. برگها با آرایش متناوب بر روی ساقه قرار گرفته اند و به حالت شانه ای یا کامل دیده می شوند. گونه های مختلف کپسلا تا اواسط بهار گل می دهند. گل آذین در انتهای ساقه تشکیل می شود. گلبرگها سفید یا صورتی رنگ و بیشتر مورد توجه زنبور عسل است.میوه از نوع خورجینک، و قلبی شکل وارونه و سه گوش و دارای دوخانه است، که هر کدام حاوی تعداد زیادی بذر است. در این جنس یک گونه مفید وجود دارد.

5)جنس ترتیزک باتلاقی   Cardamine

    این جنس در ایران 7 گونه یک ساله و دو ساله دارد که اغلب با ریزومهای گوشتی یا فلس دار دیده میشود. اندامهای هوایی کرکدار یا بدون کرک است. برگها کامل یا به صورت شانه ای است، که در حالت اخیر یک برگچه بزرگ در انتهای برگ به چجشم میخورد. اولین برگهای حقیقی کلیوی شکل است. گلبرگها سفید یا بنفش رنگ و به ندرت کرمی یا متمایل به زرد است. میوه از نوع خورجین است و بذرها در یک ردیف در هر حجره قرار گرفته اند.


6)جنس ازمک   Cardaria

    این جنس شامل گیاهانی علفی با تیپ رشدی چند ساله و اندامهای هوایی پوشیده از کرک های سفید رنگ و کوتاه است. میوه در گونه های مختلف به شکل تخم مرغی تا قلبی دیده میشود و یکی از گونه های مهم آن C.draba  است.

7) جنس خاکشیر ایرانی  Descurainia

    جنس خاکشیر ایرانی دارای گونه های علفی یک ساله و دو ساله با برگهای دو یا سه بار شانه ای ( به ندرت یکبار شانه ای) است. گلبرگها زرد و یا کرمی و میوه از نوع خورجین و طویل است. بذور در یک ردیف داخل میوه قرار گرفته و سطح بذرها دارای دارای لایه موسیلاژی هستند. این گونه به جنس Sisybrium spp. تا حدی شبیه هستند.

8) جنس گلدباخیا   Goldbachia

    جنس گلدباخیا دارای گونه های علفی یک ساله با اندامهای هوایی بدون کرک است. گلبرگها سفید تا ارغوانی روشن و میوه چهار گوش و ناشکوفا است.

9) جنس شب بوی صحرایی، باهوشا  Malcolmia

    جنس شب بوی صحرایی دارای بوته های علفی یک ساله با اندامهای هوایی نسبتا" کرک دار است. گلبرگها به رنگ متمایل به قرمز تا قرمز دیده میشوند. میوه از نوع خورجین است که بذرها در یک ردیف داخل آن قرار گرفته اند. این جنس در ایران 9 گونه علفی یک ساله دارد.

10) جنس آب تره، علف چشمه، بولاغ اوتی  Nasturtium

    جنس آب تره شامل گیاهان علفی و چند ساله با اندامهای هوایی کرکدار یا بدون کرک است. برگها شانه ای و گلبرگها سفید رنگ می باشد. تخمدان حاوی 50-30 تخمک است. میوه استوانه ای شکل و از نوع خورجین است و بذرها در دو ردیف قرار گرفته اند.

11)جنس ترب   Raphanus             

    رافانوسها گیاهانی یک ساله یا چند ساله علفی، با ریشه اصلی غده ای و برگهای شانه ای می باشند. اندامهای هوایی پوشیده از کرکهای خشن است. گونه های مختلف متعلق به جنس رافانوس از اوایل اردیبهشت ماه شروع به گلدهی می کنند و تا اواخر مرداد ماه نیز ادامه می یابد. گلبرگها به شکل تخم مرغی وارونه دیده می شوند.میوه از نوع خورجین، بندبند و واجد نوک مشخص است. جنس ترب در ایران یک گونه علفی خودرو دارد که امروزه ارقام اصلاح شده ای از آن مناطق مختلف کشور به عنوان سبزی خوراکی کاشته میشود.

12) جنس خردل  Sinapis

    اغلب گونه های جنس سیناپیس به صورت گیاهان علفی و یک ساله رشد می کنند. برگهای مرکب شانه ای و کرک دار با آرایش متناوب روی ساقه قرار گرفته اند. گل آذین در اغلب گونه ها از نوع خوشه ای و متراکم است. گلبرگها زرد یا سفید رنگ و کاسبرگها آزاد هستند. میوه از نوع خورجین، نوک دار، باریک و استوانه ای است و برخی از گونه های متعلق به این جنس برای دامها خاصیت سمی دارند.

13) جنس خاکشیر  Sisymbrium

    در این جنس گونه های علفی با تیپ رشدی یک ساله، دو ساله و چند ساله دیده می شود. اندامهای هوایی در گونه های مختلف به صورت صاف تا حدی کرک دار و برگهای متناوب و تقریبا" شانه ای ( به ندرت ساده) دیده می شوند. گلبرگها به رنگ زرد کم رنگ، زرد یا تقریبا" سفید است. میوه از نوع خورجین و باریک و مستقیم یا خمیده در برخی گونه ها و دارای بذرهای متعدی است. سطح بذرها دارای ترکیبات موسیلاژی نیست. حدود 80 گونه از این جنس تاکنون شناسایی شده است.


Papilionaceae:

تیره حبوبات یا نخود (Fabaceae) عموما از راسته گل سرخ از گیاهان دولپه است. گیاهان این تیره عموما دارای برگهای مرکب شانه‌ای ، گوشوارک‌دار و گلهایی 5 پر ، 5 چرخه‌ای با دو چرخه و فقط یک برچه هستند که به میوه‌ای از نوع نیام دوکفه‌ای تبدیل می‌شود. تیره حبوبات بعد از تیره کاسنی تقریبا دومین تیره مهم گیاهان گلدار است که نزدیک به 430 گونه و حدود 13000 گونه دارد.کلید شناسایی این تیره تخمدان است.بر اساس تخمدان تک برچه ای یا جند برجه ای تقسیم میشوند.در صورتیکه تخمدان چند برچه ای باشند یا درختی اند یا درختچه ای.در صورتی که درختچه ای باشد یا خاردار است یا بدون خار.در حالتبدون خار نحوه ی درختچه بصورت گسترده روی زمین یا علفی و راست است.

تصویر
تیره لگومینوزهاین تیره دارای سه زیر تیره به نامهای میموزه ، سزالپینه و پاپیوناسه است. تمام گیاهان این تیره از لحاظ آزاد بودن مادگی و یک برچه‌ای بودن تخمدان و داشتن میوه به صورت نیام دوکفه‌ای مشترک هستند و در دیگر اختصاصات باهم فرق دارند که در سه گروه متفاوت جمع می‌شوند.

زیر تیره شب خسب یا میموزه

گیاهان این زیر تیره غالبا به صورت درختچه یا درختان بلند و یا نظیر گونه آنتادااسکاندنس پیچان هستند و نمونه‌های علفی و یکساله نیز مانند گل حساس و بعضی آکاسیاهای کوچک پایا در بین آنها وجود دارد. گلها غالبا به صورت گل آذین سنبله یا گل آذین کروی متراکم و سرمانند مجتمع هستند. جام گل منظم ولی بسیار کوچک است و از 5 میلیمتر تجاوز نمی‌کند.

گلبرگها دارای پرآذین پره‌ای و پرچمها غالبا فراوان هستند و تقریبا بخش قابل دید و آشکار گل را تشکیل می‌دهند. میوه به صورت نیام ، شکوفا و یا ناشکوفا و محتوی دانه‌هایی با جنین راست و غالبا آلبومن‌دار است. میموزه‌ها عموما به صورت درختچه‌هایی نسبتا بلند در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری با برگهایی مرکب معمولا دوشانه‌ای و گوشوارک‌دار هستند.

جنسهای زیر تیره میموزه

 • جنس آکاسیا: ساقه برخی از آکاسیاها خارهایی دارد که ناشی از تغییر شکل گوشوارک برگها و یا تغییر شکل شاخه‌هاست. از گل برخی از آکاسیاها عطر گرفته می‌شود و برخی از آنها به عنوان درختان زینتی کاشته می‌شوند.

تصویر
آکاسیا
 • جنس آلبیزیا: درختانی با چتر کروی و گلهایی مجتمع در گل آذین نسبتا درشت ، صورتی ، سرخ و سفید هستند. بیشترین گونه‌های این جنس در کشورهای بین گرمسیری می‌رویند.

 • جنس میموزا: بسیاری از گونه‌های این جنس در آمریکای گرمسیری انتشار دارند. یکی از گونه‌های معروف آن به نام گل حساس (میموزا پودیکا) گیاهی است علفی ، یکساله و خاردار که خاستگاه گرمسیری دارد و در برزیل می‌روید.

 • جنس پارکیا: گلهای آن نر یا ماده و یا نازا هستند و در گل آذینهای کروی یا گرزی شکل مجتمع هستند. از میوه گونه‌ای به نام پارکیا بی‌گلوبوزا در سودان ماده قندی و از دانه آن مواد روغنی تهیه می‌کنند.

زیر تیره ارغوان

گیاهان این زیر تیره همگی درختچه ای و دارای جامی با پرآذین ناوی و پرچمهایی آزاد و تخمکهایی واژگون و دانه‌هایی غالبا آلبومن‌دار هستند. گیاهان زیرتیره سزالپینه بجز چند جنس تقریبا همگی در مناطق گرمسیری انتشار دارند و در این نواحی درختانی را با برگهای گوشوارک‌دار و مرکب شانه‌ای یا دوشانه‌ای شامل می‌شوند.

جنسهای زیر تیره سزالپینه

 • جنس سراتونیا: گونه معروف آن خرنوب (سراتونیا سیلیکوآ) است که بیشتر در نواحی مدیترانه‌ای می‌روید و با داشتن گلهای تک جنس و بدون جام مشخص است. این گیاه دارای نیامی چرمی و ناشکوفا با میان بر پرگوشت و حفره درونی منقسم به خانه‌های تک دانه‌ای است.

تصویر
درخت ارغوان
 • جنس ارغوان: گونه معروف آن درخت ارغوان (سرسیس سیلیکا ستروم) است که به عنوان درخت زینتی کاشته می‌شود. این درخت دارای برگهایی ساده ، قلوه‌ای شکل و گلهایی است مجتمع در خوشه‌های پرگل صورتی و درخشان که قبل از پیدایش برگها در بهار روی شاخه‌های قدیمی ظاهر می‌شوند.

 • جنس اریتروفلوئم: درختانی با برگهای مرکب دوبار شانه‌ای ، گل آذینی به صورت خوشه گرزن و یا سنبله هستند. گلها دارای 5 کاسبرگ پیوسته ، 5 گلبرگ ، 10 پرچم و تخمدانی یک برچه‌ای با دمگلی بسیار بلند هستند. پوست سمی با مواد آلکالوئیدی دارند که مقدار کم آن محرک قلب و مقدار زیاد آن بازدارنده قلب است.

زیر تیره پروانه واران

گیاهان این تیره علفی یا چوبی دارای گلهایی نامنظم و جامی با پرآذین درفشی هستند. پرچمها 10 عدد و غالبا بهم پیوسته‌اند. تخمدان محتوی تخمکهای واژگون و دانه‌ها فاقد آلبومن هستند. این زیر تیره شامل گونه‌های بسیاری در مناطقی معتدل و سرد است.

جنسهای پروانه آساها در ایران

 • جنس آناژیریس: گیاهی است بوته ای یا درختچه‌ای ، با برگهای سه برگچه‌ای. گل معمولا زرد است. از این جنس در ایران فقط گونه آناژیریس فتیدا در جنگلهای کردستان به نام محلی قاراتاجی گزارش شده است.

 • جنس لوتونونیس: گیاهی است علفی یا بوته‌ای و نیمه درختچه‌ای با برگهای پنجه‌ای. انواع ایرانی آن دارای برگهای سه برگچه‌ای و گلهای زرد است. این جنس دو گونه در بلوچستان دارد.

 • جنس شنبلیله: گیاهانی علفی ، یکساله با برگهایی سه برگچه‌ای و گوشوارکهایی ناپیوسته به دمبرگ هستند. این جنس حداقل 29 گونه در ایران دارد.

 • جنس یونجه: گیاهانی یکساله و بندرت پایا هستند. یونجه بیش از 14 گونه دارد و در بیشتر نقاط ایران می‌روید.

 • جنس شبدر: گیاهانی یکساله ، بندرت پایا و چند ساله ، دارای برگهایی شبدری با سه برگچه و گلهایی مجتمع در گل آذین کپه‌ای انتهایی و یا محوری هستند. این جنس حدود 37 گونه در نواحی مختلف ایران دارد.

 • جنس نخود: گیاهانی یکساله یا پایا ، با اندام هوایی پوشیده از برجستگیهای کوچک غده‌ای هستند. این جنس علاوه بر نخود معمولی ، 8 گونه دیگر نیز در آذربایجان ، اطراف تهران ، غرب ایران و لرستان و دیگر نقاط ایران دارد

Apiaceae:

چَتریان (نام علمی: Apiaceae و همچنین Umbelliferae) تیره‌ای از گیاهان با ساقه‌های تهی هستند مانند هویج و جعفری.

تیره چتریان را را کَرَفسیان نیز نامیده‌اند.

 

 

چنانکه تیره چتریان، به عنوان یکی از تیره های بزرگ گیاهان گلدار دارای بیش از 60 جنس و حدود 110 گونه در استان می باشد. تیره چتریان شامل سه زیر تیره Apioideae, Sanicaloideae و Hydrocotyloideae می باشد. Apieae بزرگترین طایفه از زیر تیره Aipoideae به شمار می رود. این طایفه دارای گونه های خوراکی، دارویی و صنعتی بسیار باارزشی نظیر گونه های متعلق به جنس هاس Bupleurun, Conium, Apium, Palcaria, Poeniculum, Pimpinella, Carum, Anethum, Sium, Ammi, Prangos و Petroselinun است همین امر می تواند به عنوان یکی از انگیره های انتخاب این طایفه برای بررسی در استان باشد. در این پژوهش 22 جنس و 18 گونه متعلق به طایفه Apieae از استان براساس منابع موجود مورد شناسایی قرار گرفت و پراکنش آنها در استان تعیین گردید، همچنین تصاویر مربوط به گونه ها نیز به منظور تکمیل اطلاعات جمع آوری شده تهیه و ارائه گردید. به خاطر افزایش ضریب اطمینان نمونه های جمع آوری شده در هرباریوم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، هرباریوم مرکزی ایران و هرباریوم موسسه آفات و بیماریهای گیاهی (اوین) مورد مقایسه و تحقیق قرار گرفتند. در میان این گونه های جمع آوری شده و شناسایی شده 4 گونه Apium graseoleus L., Conlun maculetum L., Prangos scabra Nebelek.

آنقوزه:

آنقوزه گیاهی است كه از خانواده چتریان Umbellifereae با نام علمی FerUla Assa Foetisa كه به فرانسوی به آن Asa Foetida و به انگلیسی به آن Stingingassa گفته میشود كه بر اثر تیغ زدن شیرابه از آن استحصال میشود كه به نام خود گیاه یعنی آنقوزه معروف است . در استان كرمان دو نوع آنقوزه به نامهای آنقوزه شیرین كه در حوالی سیریز ( مرز كرمان و یزد ) ، كوهبنان زرند و نوق رفسنجان و آنقوزه تلخ در حوالی كرمان ( كوهپایه و شرق چترود ) پابدانا ، بیدخون زرند ، جنوب سیرجان ، شمال و غرب شهر بابك پراكنش دارد، گستردگی دارد . پراكنش آنغوزه تلخ در استان كرمان به مراتب بیشتر از آنقوزه تلخ میباشد . آنقوزه گیاهی است چند ساله كه قطر ریشه گیاه بر حسب سن متفاوت و ار 7 تا 10 سانتیمتر نیز میرسد و تا عمق 30 الی 40 سانتیمتری خاك فرو میرود . ریشه ها بصورت افقی و به موازات سطح خاك قرار دارند به دلیل گستردگی ریشه گیاه در حفاظت خاك نقش مهمی را ایفاء مینماید . ریشه از دو لایه ذخیم و نازك تشكیل شده است و پوسته بیرونی به رنگ قهوه ای متمایل به تیره میباشد كه پس از خشك شدن به صورت یك لایه نازك به راحتی جدا میشود . پوست دورنی ضخیم و به رنگ سفید می باشد بافت ریشه بصورت چوب پنبه ای دارد و در اثر برخورد با اجسام سخت و به راحتی تغییر شكل میدهد . منطقه یقه گیاه پوشیده از الیافی است كه باقیمانده خشك شده برگهای سنوات قبل میباشد . با توجه به میزان بارندگی و سایر شرایط محیطی هر چند سال یكبار به بذردهی میرسد . و بعد از بذردهی بوته های آنقوزه برای همیشه خشك میشوند ، چون در گیاه بالغ تمامی شیره پرورده برای ساختن بذر به مصرف میرسد . گل آذین به صورت چتر
مركب میباشد و گلها هرمافرودیت و به رنگ زرد میباشد ، البته گلهای نر و ماده نیز در گیاه وجود دارد ، ارتفاع ساقه گل دهنده به دومتر نیز میرسد بذرها به شكل راكت می باشد و بسیار سبك هستند . رنگ پوست ساقه گل دهنده زرد و متمایل به سبز میباشد . برگها به صورت روزن و در روی زمین گسترده میباشند برگها سبز تیره دارای بریدگیهای عمیق هستند . برگهای جوان بسیار شكننده بوده و به راحتی زخم میشوند و شیره از داخل زخم تراوش می كند . شیره آنقوزه به دو نوع اشكی و توده ای میباشد . نوع اشكی از ساقه گیاه و به مقدار كم در حالت طبیعی خارج و به درشتی یك نخود تا یك گردو می باشد و بسیار مرغوب است . نوع توده ای بر اثر تیغ زدن فوقانی ریشه بدست می آید و دارای طعم گس و گزنده است و نامرغوب تر از نوع اول است . شیره آنقوزه حاوی 62% رزین 5/12% صمغ ، 3 تا 7 در صد اسانس ، 28/1 درصد اسد فرولیك و به مقدار بسیار جزئی وانیلین میباشد . آنغوزه دارای خواص درمانی بسیاری است و حتی در دامپزشكی نیز مورد استفاده قرار میگیرد . طبق رأی حكما طب سنتی از نظر طبیعت خیلی خیلی گرم و نسبتاً خشك است و در درمان بیماریهایی چون فلج ، رعشه ، سستی اعضاء بسیار مفید است . همچنین از شاخ و برگ خشك شده آنقوزه در زمستان برای تغذیه دام استفاده می شود
عملیات پژوهشی طرح :
در سالهای اخیر به دلیل افزایش جمعیت ، بهره برداری رو به افزایش است و بهره برداران همواره سعی می كنند كه بیشترین تولید را به دست آورند . به دنبال این روند در سالهای اخیر بهره برداری از گیاه فوق منوط به تهیه طرحهای بهره برداری مدون گردیده است . در تهیه طرحهای بهره برداری معمولاً طراحان به آمار و ارقام متفاوتی استناد می كنند كه عموماً پایه و اساس درستی ندارند ، لذا به منظور وحوت رویه در طراحی طرحهای بهره برداری بایستی به میزان تولید متوسطی جهت هر بوته دست یافت كه هدف از تحقیقات حاضر دستیابی به میزان تولید متوسطی جهت هر بوته دست یافت كه هدف از تحقیقات حاضر دستیابی به این مهم میباشد . بدین منظور در دو منطقه از استان كه از نظر شرایط اكولوژیكی ، توپوگرافی ، پوشش گیاهی و - شبیه هم هستند . ( تیكدر كرمان و بیدخون زرند ) 6 قطعه ( در هر منطقه سه قطعه ) به صورت پلاتهای صد متر مربعی ( 10 10 ) به طور تصادفی در نظر گرفته شد و ضمن محصور نمودن این قطعات نسبت به شمارش بوته های قابل بهره برداری اقدام و سپس با تیغ زدن هر بوته در طی دوره بهره برداری كه یكصد روز میكشد نسبت به توزین شیره به دست آمده از هر گیاه پرداخته و ضمن مقایسه تولید هر پلات با پلات دیگر میزان متوسط تولید هر بوته در كل پلاتها اقدام گردید . در جدول زیر نتایج حاصل از آماربرداری در پلاتهای شش گانه ذكر گردیده است .

 

شوکران:

شوکران گیاهی از زیرتیرهٔ چتری‌ها (به انگلیسی: Apioideae) از جنس شوکران‌ها (به انگلیسی: Conium) می‌باشد. در قدیم به شوکران، دوراس تفتی، بیخ کوهی و تفت بیخ هم گفته می‌شد. به‌ویژه در جنوب ایران به آن دوراس تفتی گفته می‌شد که منسوب به شهر تفت یزد است.

شوکران گیاهی علفی و دوساله با ساقی صاف و بدون کرک است. گل‌های آن سفیدرنگ و برگ‌هایش دارای بریدگی‌های زیاد است. بیخ شوکران و عصاره برگ و ساقه آن سمی بوده و جنون‌آور است. (ر. ک. به خاصیت سمی در پایین). بوی آن ضعیف و مزه‌اش اندک است. از نظر ظاهری با رازیانه همانندی دارد.

از گونه‌های آن شوکران آبی و شوکران صغیر است.

 خاصیت سمی

تمامی اجزاء این گیاه سمی هستند. ماده سمی آن Coniin و از خانواده آلکالوئیدها است. پزشکان ایرانی و یونانی از این ماده در قدیم استفاده‌های داروئی بسیار می‌بردند. نیم تا یک گرم این سم برای یک انسان بالغ کشنده است. گیاه «نرسیده» و جوان سمی‌تر از گیاه «رسیده» و بالغ است. تاثیر سم مستقیما بروی سیستم اعصاب بوده و پس از عوارضی چون حالت تهوع و لکنت زبان از طریق از کار افتادن سیستم تنفسی عامل مرگ می‌شود.

شوکران در قدیم برای کشتن محکومین به اعدام مصرف می‌شده است. نوشیدن جام شوکران توسط سقراط قدیمی‌ترین مورد ثبت شده در این رابطه است.

باریجه:

نام گیاهی ست پایا و منوکاریپیک ، بومی نواحی کوهستانی مرطوب و نیمه خشک ایران و چند کشور حوضه دریای مدیترانه .

عمده رویشگاههای گیاه در استانهای خراسان ، اصفهان ، تهران ، مازندران ، مرکزی و زنجان می باشد . شیرابه ای که در اثر خراشهای طبیعی یا مصنوعی از ریشه ، ، ساقه ، برگ و میوه گیاه تراوش می شود اصطلاحا" گالبانوم" گویند. صمغ حاصل از گیاه ، جز فرآورده های فرعی مرتع بوده و بعنوان یکی از مهمرتین گیاهان دارویی – صنعتی صادراتی کشور محسوب می شود.

بدلیل کیفیت و مرغوبیت بسیار بالای باریجه ایران نسبت به سایر ممالک حوضه مدیترانه ، سالیانه بیش از دهها تن صمغ ، به شکل خام از کشور صادر و فرآورده های حاصل از آن با چندین برابر قیمت به کشور سرازیر می شود یکی از رویشگاههای با اهمیت باریجه ، حوضه های آبخیز جنوب و غرب کاشان که براساس آمار سال 1371 ، بیش از یک ششم باریجه صادراتی کشور(حدود یازده تن ) را بخود اختصاص داده است.
از جمله مصارف صمغ باریجه ، کاربرد آن در صنایع عطر و ادکلن سازی، نقاشی ، نساجی و داروسازی است مهمترین ترکیب شیمیای آن ، شامل ترکیبات کومارینی ، استرولی و گلیکوزیدی می باشد.
بدلیل بهره برداری هر ساله از این گیاه در رویشگاههای مختلف کشور و بمنظور یافتن مناسبترین شیوه بهره برداری و برآورد میزان توانایی آن در تولید محصول ، بررسیهای مطالعاتی در زمینه شیوه های مختلف بهره برداری در چهار مرتع باریجه خیز کاشان ( اسحاق آباد ، ویدوجا ، نشل و مرق) انجام گیرد.
نتایج حاصله نشان داد که ما بین چهار روش بهره برداری مرسم ( برش عرضی ، برش طولی، نربری و رویش ایژی ) ، برش طولی ، مناسبترین شیوه در امر بهره برداری شناخته شد. در این عملیات حداکثر تا چهار برش ، بسته به قطر و سنگ گیاه ، آسیب غیر قابل جبرانی را وارد نیاورده و قدرت بازیابی و ترمیم زخم وارد شده ، امکان پذیر است.

 
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 03:59 ق.ظ

Seriously tons of good material.
cialis uk preis cialis 20mg schweiz cialis name brand cheap cialis cuantos mg hay american pharmacy cialis buy cialis online generic cialis with dapoxetine cialis 200 dollar savings card sublingual cialis online cialis daily
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:38 ق.ظ

Many thanks. Helpful stuff!
5 mg cialis coupon printable buy generic cialis cost of cialis per pill order cialis from india buy cialis online bulk cialis cialis online deutschland click here to buy cialis cialis pills in singapore comprar cialis navarr
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:14 ب.ظ

Nicely put, Regards.
canadian cialis cialis rezeptfrei sterreich canadian discount cialis cialis 05 cialis canada cialis 20 mg buy cialis cialis name brand cheap pastillas cialis y alcoho generic cialis 20mg tablets
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:46 ق.ظ

Cheers, Terrific information.
buying cialis overnight cialis venta a domicilio overnight cialis tadalafil cialis 05 cialis free trial low cost cialis 20mg buy cheap cialis in uk cialis super kamagra cialis 20mg preis cf cialis 5 effetti collaterali
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:24 ق.ظ

Reliable info. Many thanks!
tadalafil 20mg buy generic cialis generic cialis at the pharmacy female cialis no prescription if a woman takes a mans cialis cialis for sale in europa cialis prezzo al pubblico cialis in sconto discount cialis canada discount drugs cialis
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 02:18 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis free trial generic cialis levitra enter site 20 mg cialis cost cialis generique cialis reviews cialis purchasing we choice free trial of cialis cialis e hiv cialis tadalafil online cialis generico
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 03:05 ق.ظ

Fantastic posts. Regards.
free generic cialis generic cialis levitra canadian drugs generic cialis cialis dosage cialis generico online dose size of cialis usa cialis online cialis 10 doctissimo cialis uk cialis 05
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:27 ب.ظ

Tips effectively considered..
cialis daily only here cialis pills precios de cialis generico bulk cialis cialis 5 mg funziona cialis for daily use order generic cialis online buy name brand cialis on line cialis super acti acheter du cialis a geneve
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:49 ق.ظ

Really quite a lot of great tips.
cialis uk next day cialis flussig cialis 05 acheter cialis meilleur pri overnight cialis tadalafil cialis 20 mg cialis e hiv best generic drugs cialis weblink price cialis buy cheap cialis in uk
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 02:44 ب.ظ

Information effectively applied..
cialis professional from usa cialis e hiv cialis vs viagra only here cialis pills cialis 20 mg cost cialis y deporte cialis with 2 days delivery calis cialis efficacit venta cialis en espaa
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 02:24 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis online deutschland best generic drugs cialis cialis uk next day cialis dosage recommendations are there generic cialis tesco price cialis free generic cialis low dose cialis blood pressure cialis therapie cialis generic availability
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 03:04 ب.ظ

Great write ups. Thanks!
we recommend cheapest cialis cialis super acti cialis 5 mg para diabeticos generic cialis with dapoxetine viagra vs cialis cost of cialis cvs buy brand cialis cheap cheap cialis venta cialis en espaa we choice free trial of cialis
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:17 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
india cialis 100mg cost cialis e hiv cialis free trial we like it cialis price we like it cialis soft gel how to purchase cialis on line cialis tadalafil online walgreens price for cialis low dose cialis blood pressure cialis rezeptfrei
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:59 ب.ظ

With thanks, A lot of content.

legalidad de comprar cialis wow look it cialis mexico cialis side effects cialis 10mg prix pharmaci precios cialis peru cialis 5 mg schweiz free generic cialis preis cialis 20mg schweiz we recommend cialis info cialis herbs
cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:56 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
enter site 20 mg cialis cost cialis prezzo di mercato cialis generika in deutschland kaufen cialis dose 30mg buy cheap cialis in uk cialis 20mg prix en pharmacie click here to buy cialis tadalafil 20 mg where do you buy cialis order cialis from india
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:26 ب.ظ

Thanks. Great stuff!
best generic drugs cialis cialis dosage effetti del cialis click here take cialis cilas generic low dose cialis cialis name brand cheap cialis side effects dangers cialis generic tadalafil buy buy cialis uk no prescription
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:24 ق.ظ

You actually suggested this perfectly!
viagra or cialis enter site natural cialis does cialis cause gout we recommend cialis info cialis billig cialis generic buy cialis sample pack acquistare cialis internet cialis 20 mg best price cialis para que sirve
levitra without a doctor prescription
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:25 ب.ظ

Truly lots of excellent tips.
levitra generic levitra 20mg levitra generic levitra generic buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo levitra generic buy levitra 10mg buy levitra 20 mg levitra 10 mg kopen
Buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 11:40 ق.ظ

You reported that well.
prices on cialis 10 mg cialis arginine interactio cialis sans ordonnance cialis e hiv cialis tablets for sale cialis without a doctor's prescription generic cialis in vietnam cialis 20 mg cialis e hiv generic cialis tadalafil
buy tadalafil pills
یکشنبه 8 مهر 1397 07:09 ق.ظ

Terrific info. Appreciate it!
cialis daily reviews 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis sicuro in linea cialis 5 mg buy when will generic cialis be available 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg scheda tecnica cialis manufacturer coupon buy cialis uk no prescription cialis name brand cheap
where to buy cialis online
شنبه 7 مهر 1397 06:36 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
achat cialis en europe cialis tablets cialis for daily use generic cialis 20mg tablets cialis generisches kanada cialis online cialis from canada precios cialis peru cialis great britain cialis without a doctor's prescription
canadian prescriptions online serc 24 mg
شنبه 31 شهریور 1397 08:53 ب.ظ

This is nicely put! !
canadian prescription drugstore canada pharmacies canadian pharmacys canada medication list drugs for sale in mexico top rated canadian pharmacies online canadian government approved pharmacies pharmacy times canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies that are legit
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:03 ب.ظ

You stated that adequately!
generic cialis review uk generic cialis does cialis cause gout ou acheter du cialis pas cher wow cialis tadalafil 100mg acquisto online cialis cialis coupons printable wow look it cialis mexico we choice cialis uk cialis 5mg prix
cialisbuys.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:01 ب.ظ

Fine knowledge. Kudos.
prezzo cialis a buon mercato canadian drugs generic cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis generic cialis e hiv dosagem ideal cialis buy cialis online legal india cialis 100mg cost where cheapest cialis buy name brand cialis on line
online pharmacies canada
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:16 ق.ظ

You have made your point.
canadian pharmacies that ship to us online pharmacies mexico trust pharmacy canada online pharmacies legitimate viagra canadiense canadian drug store buy viagra now canadian pharmacy viagra brand canada medication pharmacy canadian online pharmacies
sildenafil pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:34 ق.ظ

Thanks, A lot of content.

buy viagra low cost buy genuine viagra online buy pfizer viagra online cheap online pharmacy uk is it legal to buy viagra online buy viagra south africa cheapest generic viagra uk buy sildenafil tablets online buy pfizer viagra where to get viagra prescription
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:44 ب.ظ

Whoa quite a lot of valuable tips.
only best offers cialis use canada discount drugs cialis cialis lilly tadalafi only here cialis pills rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg cost link for you cialis price enter site very cheap cialis 5 mg cialis coupon printable import cialis
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:54 ق.ظ

You made your point!
cialis 30 day sample only best offers cialis use tadalafil generic prix de cialis dosagem ideal cialis cialis professional yohimbe cialis ahumada cialis daily dose generic generico cialis mexico cialis online napol
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:46 ب.ظ

Incredible a good deal of excellent data.
cialis prezzo di mercato generic for cialis cialis tadalafil tadalafil we choice cialis uk free cialis where do you buy cialis buy generic cialis wow cialis 20 cialis en mexico precio
usa online pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:32 ق.ظ

Thank you. Good information!
viagra how to buy buy viagra online pharmacy viagra on prescription uk buy viagra india viagra buy viagra tablets online buy viagra uk cheap can i buy viagra without prescription viagra to buy online no prescription viagra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30