گیاه شناسی
دوشنبه 30 دی 1387

رده بندی نهانزادان آوندی

دوشنبه 30 دی 1387

نوع مطلب :
نویسنده :

دم اسبیان :

شاخه دم اسبیان به واسطه دارا بودن ساقه‌های بندبند و شیاردار و برگهای فراهم غشایی به سادگی از سایر گروههای نهانزاد قابل تشخیص‌اند. در اثر تجمع مواد سیلیس معدنی در سلولهای اپیدرمی ، ساقه‌های سبز و فتوسنتز کننده آنها زبر و خشن است. ساقه‌های هوایی توخالی‌اند. پیکر رویشی این گیاهان متعلق به نسل اسپورفیت بوده و گیاهانی جور هاگند. هاگدانها در انتهای ساقه‌های زایا به صورت مجتمع قرار گرفته و تشکیل استروبیل داده‌اند. برخی از دم اسبیان ایجاد دو نوع ساقه زایا و نازا نمی‌نمایند که از نظر مورفولوژی و فقدان یا دارا بودن کلروفیل از یکدیگر متمایزند.

پروتال دم اسبیان سبز و فتوسنتز کننده و حاوی آنتریدی و یا آنتریدی و آرکگون بطور توام است. گیاهانی یکساله یا چند ساله خشکی‌زی و یا گاهی نیمه آبزی و دارای ریزوم و ریشه هستند. ساقه‌های آنها توخالی ، شیار‌دار و مفصل‌دار و در برخی از دم اسبی‌ها ساقه‌های زایا فاقد سبزینه و بدون انشعابات فرعی و جانبی و ساقه‌های نازا سبزینه‌دار و دارای انشعابات فرعی متعددی است. انشعابات جانبی معمولا به صورت فراهم در محل گره‌های ساقه قرار گرفته و دارای ساختمانی مشابه با ساقه اصلی است.


تصویربرگها به صورت فلسهای غشایی (میکروفیل) و فراهم در دور تا دور هر گره ساقه قرار گرفته و کم و بیش به یکدیگر اتصال یافته‌اند. دم اسبی‌ها جور هاگ بوده و هاگدانها به پایکهای مخصوصی که از یک میله کوتاه و صفحه‌ای چند وجهی تشکیل یافته است اتصال دارند. مجموع اسپورانژیوفورها در انتهای ساقه‌های زایا یا به صورت فشرده قرار گرفته و تشکیل استروبیل داده‌اند. هاگها معمولا کروی و دارای الاتر هستند. نسل گامتوفیت متشکل از پروتالی بی‌شکل و سبز رنگ است. مهمترین قسمت اسپروفیت دم اسبیان ساقه آن است که بر دو نوع است: زیرزمینی و هوایی ساقه دم اسب گره‌دار است و فاصله میان گرهها مشخص‌اند.

هر گره از حلقه‌هایی از برگهای کوچک و قهوه‌ای بی‌دوام پوشیده است. فتوسنتز بوسیله ساقه‌های سبز انجام می‌شود و استروبیل که در نوک ساقه‌های زایشی بوجود می‌آید دارای اسپورانژیوفورهایی است که شش گوشند و هر یک بوسیله پایه کوتاهی به ساقه متصل است. گامتوفیت می‌تواند فتوسنتز کند و از نظر تغذیه خودکفاست. اسپروفیت دیپلوئید و یاخته‌های جنسی هاپلوئیدهستند. گامتوفیت یک پایه است و اسپرم و تخمک روی یک گامتوفیت مشترک تولید می‌شوند.

شرایط رشد و تکثیر دم اسبیان

دم اسبیان در شرایط گوناگون رشد می‌کنند. برخی از آنها در محیطهای مرطوب و بعضی در محیطهای خشک و گروهی منحصرا در مردابها می‌رویند. بلندی انواع آن در مناطق معتدل به 1.5 متر و در مناطق گرمسیر به 5 متر می‌رسد.

پنجه‌گرگیان:

پنجه‌گرگیان (Lycopodiaceae) تیره‌ای از گیاهان آوندی ابتدایی هستند. گیاه کبریت هم به این تیره تعلق دارد.

پنجه‌گرگیان هاگ‌هایی بر روی ساختارهای ویژهٔ نوک جوانه‌های خود دارند که با گرز‌های کوچک شباهت دارد. گیاهان این تیره، گیاهانی بدون گل هستند که دانه هم تولید نمی‌کنند.

این گیاهان از راسته پنجه‌گرگ‌ها (Lycopodiales)، ردهٔ گیاهان کبریت (Lycopodiopsida) دستهٔ پنجه‌گرگیان (Lycopodiophyta) هستند.در پنجه گرگیان ، هاگها در نزدیکی محور اسپوروفیلهای (برگها) یا روی آنها قرار دارند. اسپوروفیلها در انتهای شاخه‌های قائم جمع می‌شوند و اندام مخروطی (استروبیل) را بوجود می‌آورند و پنجه گرگیان جور هاگ و ناجور هاگ گامتوفیت پنجه گرگ ممکن است بی رنگ و زیرزمینی باشد ولی گامتوفیت انواع دیگر اتوتروف است. گامتوفیت سلاژنیل درون هاگ رشد می‌کند. هاگهای برخی انواع سلاژنیل انواع سلاژنیل تا مرحله رسیدن گامتوفیت و لقاح در استروبیل باقی می‌مانند. دستگاه آوندی ساقه پنجه گرگیان شبیه دستگاه آوندی ریشه نهاندانگان است.


 

 

تیرهٔ پنجه‌گرگیان
پنجه‌گرگ گزنده (Lycopodium annotinum)

رده لیکوپودیو پسیدا:

 

 

 

 

 

 

  گیاهان چند ساله ، خشکی‌زی یا اپی‌فیت با شاخه‌های کم و بیش مشخص و انشعابات دو گانه‌اند. برگها کوچک و ساده ، فاقد و یا واجد فقط یک رگبرگ و بدون لیگول می‌باشند. اعضای این رده جور هاگ بوده و هاگدان آنها در پای برگ ظاهر شده و مجموعا به صورت خوشه یا سنبله به نظر می‌آیند.

پروتال زیرزمینی و اغلب ساپروفیت و همراه با میکوریزهاست. گیاهان این رده در یک راسته به نام لیکوپودیالس که از یک خانواده به نام لیکوپودیاسه تشکیل یافته طبقه بندی می‌شوند. دو جنس لیکوپودیوم و مارزبان در این خانواده جای دارند. تاکنون هیچ یک از گیاهان متعلق به این رده در ایران شناخته نشده‌اند.                                 

رده ایزوتوپسیدا:

 گیاهان چند ساله خشکی‌زی ، آبزی و یا اپی‌فیت هستند. ساقه‌های آنها با انشعابات دو گانه و راست یا گسترده در سطح زمین (مانند Selayginella) و یا کوتاه و تکمه مانند (نظیر Isoetes) می‌باشند. در جنس سلاژنیلا برگها کوچک و به صورت میکروفیلهای واجد یک رگبرگ میانی غیر منشعب و دارای لیگول هستند. در جنس Isoetes برگها طویل و باریک ، در قاعده قاشقی شک و دارای لبه غشایی و لیگول دارند.

این گیاهان ناجور هاگ بوده و هاگدانها در پای میکروفیلها قرار دارند. در جنس سلاژنیلا هاگدانها و اسپوروفیلها ایجاد استروبیل چهار وجهی نموده‌اند. اعضای این رده دو نوع پروتال ایجاد می‌کنند. پروتال حاصل از مگاسپور ایجاد آرکگون و پروتال حاصل از میکروسپور ایجاد آنتریدی می‌نمایند. همواره فقط یکی از آرکگونهای حاصل در پروتال ماده تلقیح و ایجاد زیگوت می‌نمایند

سرخسها:

سرخسها گروهی از گیاهان نهانزاد آوندی هستند. سرخسهای کنونی گروهی تکامل یافته‌ترین گیاهان از این گروه هستند. رشد برگ در سرخسها نسبتا کامل و مدوام و ریزوم آنها پایا است. در سرخسها مثل سایر نهانزادان آوندی تولید گیاه برگدار با تشکیل تخم آغاز می‌شود و بنابراین با اسپوروفیت مطابقت دارد.ریشه سرخسها همیشه نابجا و نازک بوده، قطر آن از 2 تا 3 میلیمتر تجاوز نمی‌کند. ریشه‌های نابجا علاوه بر سطح ریزوم روی دمبرگ سرخسها نیز می‌روید. در برش عرضی استوانه آوندی ریشه در سرخسها ، دو دسته |آوند آبکشی متناوب با دو دسته آوند چوبی به شکل مثلث که در پایه به یکدیگر متصل هستند و در بین آن دو فضایی برای پارانشیم مغزی وجود ندارد دیده می‌شود

ساقه

سرخسها ریزوم دارند و ریزوم در سال یک ساقه هوایی تولید می‌کند که حامل برگهای بزرگی است. ساقه سرخسها ، به استثنای بعضی گونه‌های نادر مناطق حاره ، همیشه زیرزمینی و به صورت ریزوم است. ریزوم سرخس تریکومانس آلاتوم که سرخسی کوچک است، دارای ساقه نازک با ساختاری ساده و یک استوانه مرکزی است. در برش عرضی ریزوم این سرخس بخشهای زیر دیده می‌شود.

برگ

برگ سرخس فروند نامیده می‌شود. برگها نسبت به ساقه بزرگند و اثر برگی آنها که اهمیت زیاد دارد، در محل تشکیل در استوانه مرکزی ساقه یا حتی در قطعات آن چاله‌ای ایجاد می‌کند. برگ سرخسها دارای 2 ویژگی هستند. حالت پیچیده برگ قبل از باز شدن. برگ جوان به صورت دسته عصا پیچیده است و رشد نامحدود آن.

برگها در سرخسها مستقیما از ریزوم جدا شده و رشد و توسعه آنها معمولا چندین سال طول می‌کشد. رشد برگ بوسیله مریستمی که در نوک و راس آن قرار دارد صورت می‌گیرد.

چرخه زندگی و تولید مثل در سرخسها

در گیاهان آوندی تناوب نسلها به صورت گامتوفیت و اسپوروفیت دیده می‌شود. گیاهی که معمولا سرخس نامیده می‌شود در واقع اسپوروفیت است که بزرگ برگدار و سبز است و امکان دارد که در تمام سال باقی بماند. در فصلهای معینی از سال سلولهای سطح زیرین برگ سرخس هاگدانهای عدسی شکل پایه‌داری تولید می‌کنند. معمولا در یک نقطه برگ چند هاگدان باهم پدید می‌آیند. این دسته هاگدانها سور نامیده می‌شود. در بسیاری از موارد سورها دو ردیف منظم در دو ردیف رگبرگ اصلی برگ تشکیل می‌دهند.

در هاگدان محتوی سلولهای مادر هاگ است که پس از تقسیم میوز هاگهای هاپلوئید دارای پوشش محافظ تولید می‌کنند.سرانجام هاگدانها خشک شده و شکفته می‌شوند و هاگها بیرون می‌ریزند. بعدا این هاگها می‌رویند و گامتوفیتهای هاپلوئید را بوجود می‌آورند. اندامهای جنسی آنتریدی و آرکگون در سطح زیرین گامتوفیت ایجاد می‌شوند. آنتریدی تولید گامت نر و آرکگون تولید گامت ماده را می‌کند که از لقاح آنها تخم ایجاد شده و از رشد تخم گیاه اسپوروفیت حاصل می‌شود. و به این ترتیب این چرخه ادامه می‌یابد.

سرخس زنگی دارو:

زنگی دارو ‏‎Asplenium scolopendrium‎‏ سرخسی همیشه سبز است كه در مناطق سایه دار در جنگلهای شمال ایران می روید. این گیاه متعلق به خانواده ‏‎Polypodiaceae‎‏ از شاخه پتریدوفیتا است كه مصارف زینتی دارد., در این پژوهش ساختار تشریحی-تكوینی، ویژگیهای سیتوژنیكی ، خواص ضدمیكروبی و كشت هاگ سرخس زنگی دارو مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش دیگر پژوهش اثر ضدمیكروبی عصاره های اتانولی، متانولی و آبی سرخس زنگی دارو از دو اندام هوایی (برگ و دمبرگ) و زیرزمینی (ریشه و ریزوم ) به روش حفر چاهك بر روی شش میكروارگانیسم بررسی شد . عصاره های آبی فاقد اثر ضدمیكروبی بوده و عصاره های متانولی اتانولی اندامهای زیرزمینی اثر ضدمیكروبی قویتری از عصاره های اتانولی و متانولی اندامهای هوایی نشان دادند
Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:25 ق.ظ

Kudos, Numerous data!

order generic cialis online purchasing cialis on the internet generic cialis in vietnam cialis prezzo di mercato cialis para que sirve generic cialis in vietnam does cialis cause gout comprar cialis navarr only best offers cialis use cialis e hiv
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:56 ق.ظ

Cheers! Helpful stuff.
cialis generico postepay the best choice cialis woman comprar cialis 10 espa241a weblink price cialis cialis coupon cialis rezeptfrei sterreich prezzo di cialis in bulgaria cialis herbs cialis soft tabs for sale can i take cialis and ecstasy
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:07 ق.ظ

Terrific posts. Regards!
wow cialis 20 free generic cialis cialis kaufen wo cialis tadalafil precios de cialis generico cialis generika in deutschland kaufen click here take cialis cialis super kamagra cialis dosage cialis dosage recommendations
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 11:42 ب.ظ

Thanks, I like this.
buying brand cialis online look here cialis cheap canada cialis prezzo di mercato cialis tadalafil online cialis flussig cialis mit grapefruitsaft click here cialis daily uk cialis en mexico precio cialis efficacit cialis cost
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:41 ب.ظ

Regards! I like this!
generic cialis pill online precios cialis peru cialis 10 doctissimo cialis name brand cheap prix de cialis side effects for cialis acheter cialis kamagra cialis cost calis venta cialis en espaa
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 01:12 ق.ظ

You definitely made your point!
generic cialis 20mg tablets cialis generico lilly only best offers cialis use cialis alternative deutschland cialis online cialis dosage recommendations cialis savings card generic cialis pro cipla cialis online cialis canada
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 12:10 ب.ظ

You definitely made your point.
where to buy cialis in ontario cialis coupons cost of cialis per pill we use it cialis online store cialis qualitat cialis canada on line generic cialis pill online cialis taglich buy cialis uk no prescription cialis e hiv
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 12:51 ق.ظ

Many thanks. Loads of tips!

order cialis from india cialis prices buying cialis overnight deutschland cialis online cialis tadalafil cialis pas cher paris cialis tablets australia achat cialis en itali 40 mg cialis what if i take canadian discount cialis
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 11:42 ق.ظ

Kudos, I like it.
cuanto cuesta cialis yaho where cheapest cialis cialis canada on line how much does a cialis cost how do cialis pills work tadalafil 10 mg buy brand cialis cheap cialis 30 day sample discount cialis cialis farmacias guadalajara
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:45 ق.ظ

Wow many of useful data.
cialis pas cher paris prices on cialis 10 mg achat cialis en itali preis cialis 20mg schweiz cialis 05 fast cialis online wow look it cialis mexico get cheap cialis how to purchase cialis on line cialis tablets for sale
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 11:32 ق.ظ

Superb tips. With thanks!
generic cialis tadalafil cialis official site we choice cialis uk cialis 5 mg rx cialis para comprar cialis pills price each comprar cialis 10 espa241a female cialis no prescription click here take cialis how much does a cialis cost
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 12:17 ق.ظ

Thanks a lot. Plenty of write ups.

usa cialis online cialis canada on line cialis online prezzo di cialis in bulgaria prezzo cialis a buon mercato cialis venta a domicilio achat cialis en europe cialis 30 day trial coupon we like it cialis soft gel cialis generico en mexico
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 12:45 ب.ظ

Great forum posts. Thank you!
cialis in sconto cialis for sale south africa bulk cialis 200 cialis coupon only now cialis 20 mg cialis side effects tadalafil 20mg cialis side effects cialis prezzo di mercato prices on cialis 10 mg
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 01:11 ق.ظ

You actually stated this exceptionally well!
callus cialis sale online side effects of cialis we use it cialis online store cialis generika in deutschland kaufen cialis daily cialis rezeptfrei sterreich only now cialis for sale in us cialis bula cialis daily dose generic
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:49 ب.ظ

You actually stated this very well!
bulk cialis how much does a cialis cost costo in farmacia cialis cialis prezzo in linea basso how does cialis work we choice cialis uk generic cialis pill online we use it 50 mg cialis dose cialis alternative generic cialis in vietnam
buy cialis online safely
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:30 ق.ظ

Seriously many of very good knowledge!
look here cialis order on line cialis price thailand side effects of cialis chinese cialis 50 mg cialis para que sirve buy cialis uk no prescription preis cialis 20mg schweiz online prescriptions cialis cialis for sale south africa tesco price cialis
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:05 ب.ظ

Terrific knowledge. Regards!
cialis en mexico precio cialis en 24 hora cialis et insomni miglior cialis generico cialis coupon cialis lilly tadalafi cialis manufacturer coupon costo in farmacia cialis cialis kamagra levitra we choice free trial of cialis
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:05 ق.ظ

Valuable content. Cheers!
cialis generico milano we use it cialis online store we use it cialis online store cialis tadalafil the best site cialis tablets cialis super kamagra bulk cialis cialis sicuro in linea cialis generico lilly cialis preise schweiz
buy levitra 10mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:42 ق.ظ

Very well voiced indeed. !
levitra prices buy levitra buy generic levitra levitra generic vardenafil 20mg buy generic levitra vardenafil levitra 10 mg kopen vardenafil buy levitra online
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 10 مهر 1397 02:50 ق.ظ

You've made your point!
order a sample of cialis sublingual cialis online rx cialis para comprar cialis rezeptfrei brand cialis nl cialis for sale usa cialis online we choice cialis pfizer india when will generic cialis be available cialis official site
buy generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 12:31 ق.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of knowledge.

import cialis wow cialis 20 discount cialis we like it safe cheap cialis precios de cialis generico cialis side effects cialis alternative india cialis 100mg cost prezzo cialis a buon mercato cialis daily dose generic
http://cialisvi.com/
شنبه 7 مهر 1397 09:10 ب.ظ

Superb posts. Regards!
cialis 20mg preis cf we like it safe cheap cialis precios cialis peru when can i take another cialis cialis bula cialis herbs order a sample of cialis cialis free trial buy cialis uk no prescription comprar cialis navarr
canadian pharmacies online prescriptions
شنبه 31 شهریور 1397 03:41 ب.ظ

Wonderful stuff, Thanks!
online canadian discount pharmacies canadian government approved pharmacies canada medications buy canadian prescriptions online serc 24 mg canadian online pharmacy pharmacy canada best canada drugs online canadian pharmacy uk delivery canada pharmacies canada drugs
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:26 ب.ظ

Really a good deal of wonderful information.
dosagem ideal cialis we choice cialis pfizer india cialis taglich buy cheap cialis in uk cialis super kamagra buying cialis overnight cialis 200 dollar savings card cialis 20mg preis cf cialis dosage enter site 20 mg cialis cost
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:15 ب.ظ

Many thanks, Loads of stuff.

cialis 5 mg buy cialis 50 mg soft tab cialis reviews cialis 5 mg funziona how to purchase cialis on line cialis tablets australia how to purchase cialis on line cialis usa cost estudios de cialis genricos the best site cialis tablets
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:07 ق.ظ

You reported that effectively.
buy brand cialis cheap enter site very cheap cialis generic cialis pro cialis price in bangalore cialis side effects cialis super kamagra get cheap cialis compare prices cialis uk prezzo cialis a buon mercato cialis purchasing
how safe are canadian online pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:16 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
trust pharmacy canada drugstore online canada buy vistagra usa online pharmacies mexico pharmacy canada plus canadian discount pharmacies in canada online pharmacies india canadian pharmacy uk delivery drugs for sale in canada canadian drug store
sildenafil tablets online
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:08 ق.ظ

Cheers, A lot of forum posts!

buy viagra without prescription buy viagra online canada order viagra online with prescription buy viagra nz buy brand viagra viagra for men viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra online pharmacy uk buy viagra prescription buy canadian viagra online
Buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:34 ب.ظ

Thanks! I like it!
tadalafil tablets cialis 20 mg cost 5 mg cialis coupon printable cialis en 24 hora buy name brand cialis on line try it no rx cialis cialis dosage amounts cialis arginine interactio cialis 10mg prix pharmaci cialis cost
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:03 ق.ظ

You actually explained this effectively!
cialis 05 cialis 5 mg para diabeticos cialis online cialis 10 doctissimo cialis patent expiration only best offers cialis use we use it 50 mg cialis dose cialis cuantos mg hay generic cialis tadalafil cialis generic
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو