تبلیغات
گیاه شناسی - رده بندی نهانزادان آوندی
گیاه شناسی
دوشنبه 30 دی 1387

رده بندی نهانزادان آوندی

دوشنبه 30 دی 1387

نوع مطلب :
نویسنده :ش ش

دم اسبیان :

شاخه دم اسبیان به واسطه دارا بودن ساقه‌های بندبند و شیاردار و برگهای فراهم غشایی به سادگی از سایر گروههای نهانزاد قابل تشخیص‌اند. در اثر تجمع مواد سیلیس معدنی در سلولهای اپیدرمی ، ساقه‌های سبز و فتوسنتز کننده آنها زبر و خشن است. ساقه‌های هوایی توخالی‌اند. پیکر رویشی این گیاهان متعلق به نسل اسپورفیت بوده و گیاهانی جور هاگند. هاگدانها در انتهای ساقه‌های زایا به صورت مجتمع قرار گرفته و تشکیل استروبیل داده‌اند. برخی از دم اسبیان ایجاد دو نوع ساقه زایا و نازا نمی‌نمایند که از نظر مورفولوژی و فقدان یا دارا بودن کلروفیل از یکدیگر متمایزند.

پروتال دم اسبیان سبز و فتوسنتز کننده و حاوی آنتریدی و یا آنتریدی و آرکگون بطور توام است. گیاهانی یکساله یا چند ساله خشکی‌زی و یا گاهی نیمه آبزی و دارای ریزوم و ریشه هستند. ساقه‌های آنها توخالی ، شیار‌دار و مفصل‌دار و در برخی از دم اسبی‌ها ساقه‌های زایا فاقد سبزینه و بدون انشعابات فرعی و جانبی و ساقه‌های نازا سبزینه‌دار و دارای انشعابات فرعی متعددی است. انشعابات جانبی معمولا به صورت فراهم در محل گره‌های ساقه قرار گرفته و دارای ساختمانی مشابه با ساقه اصلی است.


تصویربرگها به صورت فلسهای غشایی (میکروفیل) و فراهم در دور تا دور هر گره ساقه قرار گرفته و کم و بیش به یکدیگر اتصال یافته‌اند. دم اسبی‌ها جور هاگ بوده و هاگدانها به پایکهای مخصوصی که از یک میله کوتاه و صفحه‌ای چند وجهی تشکیل یافته است اتصال دارند. مجموع اسپورانژیوفورها در انتهای ساقه‌های زایا یا به صورت فشرده قرار گرفته و تشکیل استروبیل داده‌اند. هاگها معمولا کروی و دارای الاتر هستند. نسل گامتوفیت متشکل از پروتالی بی‌شکل و سبز رنگ است. مهمترین قسمت اسپروفیت دم اسبیان ساقه آن است که بر دو نوع است: زیرزمینی و هوایی ساقه دم اسب گره‌دار است و فاصله میان گرهها مشخص‌اند.

هر گره از حلقه‌هایی از برگهای کوچک و قهوه‌ای بی‌دوام پوشیده است. فتوسنتز بوسیله ساقه‌های سبز انجام می‌شود و استروبیل که در نوک ساقه‌های زایشی بوجود می‌آید دارای اسپورانژیوفورهایی است که شش گوشند و هر یک بوسیله پایه کوتاهی به ساقه متصل است. گامتوفیت می‌تواند فتوسنتز کند و از نظر تغذیه خودکفاست. اسپروفیت دیپلوئید و یاخته‌های جنسی هاپلوئیدهستند. گامتوفیت یک پایه است و اسپرم و تخمک روی یک گامتوفیت مشترک تولید می‌شوند.

شرایط رشد و تکثیر دم اسبیان

دم اسبیان در شرایط گوناگون رشد می‌کنند. برخی از آنها در محیطهای مرطوب و بعضی در محیطهای خشک و گروهی منحصرا در مردابها می‌رویند. بلندی انواع آن در مناطق معتدل به 1.5 متر و در مناطق گرمسیر به 5 متر می‌رسد.

پنجه‌گرگیان:

پنجه‌گرگیان (Lycopodiaceae) تیره‌ای از گیاهان آوندی ابتدایی هستند. گیاه کبریت هم به این تیره تعلق دارد.

پنجه‌گرگیان هاگ‌هایی بر روی ساختارهای ویژهٔ نوک جوانه‌های خود دارند که با گرز‌های کوچک شباهت دارد. گیاهان این تیره، گیاهانی بدون گل هستند که دانه هم تولید نمی‌کنند.

این گیاهان از راسته پنجه‌گرگ‌ها (Lycopodiales)، ردهٔ گیاهان کبریت (Lycopodiopsida) دستهٔ پنجه‌گرگیان (Lycopodiophyta) هستند.در پنجه گرگیان ، هاگها در نزدیکی محور اسپوروفیلهای (برگها) یا روی آنها قرار دارند. اسپوروفیلها در انتهای شاخه‌های قائم جمع می‌شوند و اندام مخروطی (استروبیل) را بوجود می‌آورند و پنجه گرگیان جور هاگ و ناجور هاگ گامتوفیت پنجه گرگ ممکن است بی رنگ و زیرزمینی باشد ولی گامتوفیت انواع دیگر اتوتروف است. گامتوفیت سلاژنیل درون هاگ رشد می‌کند. هاگهای برخی انواع سلاژنیل انواع سلاژنیل تا مرحله رسیدن گامتوفیت و لقاح در استروبیل باقی می‌مانند. دستگاه آوندی ساقه پنجه گرگیان شبیه دستگاه آوندی ریشه نهاندانگان است.


 

 

تیرهٔ پنجه‌گرگیان
پنجه‌گرگ گزنده (Lycopodium annotinum)

رده لیکوپودیو پسیدا:

 

 

 

 

 

 

  گیاهان چند ساله ، خشکی‌زی یا اپی‌فیت با شاخه‌های کم و بیش مشخص و انشعابات دو گانه‌اند. برگها کوچک و ساده ، فاقد و یا واجد فقط یک رگبرگ و بدون لیگول می‌باشند. اعضای این رده جور هاگ بوده و هاگدان آنها در پای برگ ظاهر شده و مجموعا به صورت خوشه یا سنبله به نظر می‌آیند.

پروتال زیرزمینی و اغلب ساپروفیت و همراه با میکوریزهاست. گیاهان این رده در یک راسته به نام لیکوپودیالس که از یک خانواده به نام لیکوپودیاسه تشکیل یافته طبقه بندی می‌شوند. دو جنس لیکوپودیوم و مارزبان در این خانواده جای دارند. تاکنون هیچ یک از گیاهان متعلق به این رده در ایران شناخته نشده‌اند.                                 

رده ایزوتوپسیدا:

 گیاهان چند ساله خشکی‌زی ، آبزی و یا اپی‌فیت هستند. ساقه‌های آنها با انشعابات دو گانه و راست یا گسترده در سطح زمین (مانند Selayginella) و یا کوتاه و تکمه مانند (نظیر Isoetes) می‌باشند. در جنس سلاژنیلا برگها کوچک و به صورت میکروفیلهای واجد یک رگبرگ میانی غیر منشعب و دارای لیگول هستند. در جنس Isoetes برگها طویل و باریک ، در قاعده قاشقی شک و دارای لبه غشایی و لیگول دارند.

این گیاهان ناجور هاگ بوده و هاگدانها در پای میکروفیلها قرار دارند. در جنس سلاژنیلا هاگدانها و اسپوروفیلها ایجاد استروبیل چهار وجهی نموده‌اند. اعضای این رده دو نوع پروتال ایجاد می‌کنند. پروتال حاصل از مگاسپور ایجاد آرکگون و پروتال حاصل از میکروسپور ایجاد آنتریدی می‌نمایند. همواره فقط یکی از آرکگونهای حاصل در پروتال ماده تلقیح و ایجاد زیگوت می‌نمایند

سرخسها:

سرخسها گروهی از گیاهان نهانزاد آوندی هستند. سرخسهای کنونی گروهی تکامل یافته‌ترین گیاهان از این گروه هستند. رشد برگ در سرخسها نسبتا کامل و مدوام و ریزوم آنها پایا است. در سرخسها مثل سایر نهانزادان آوندی تولید گیاه برگدار با تشکیل تخم آغاز می‌شود و بنابراین با اسپوروفیت مطابقت دارد.ریشه سرخسها همیشه نابجا و نازک بوده، قطر آن از 2 تا 3 میلیمتر تجاوز نمی‌کند. ریشه‌های نابجا علاوه بر سطح ریزوم روی دمبرگ سرخسها نیز می‌روید. در برش عرضی استوانه آوندی ریشه در سرخسها ، دو دسته |آوند آبکشی متناوب با دو دسته آوند چوبی به شکل مثلث که در پایه به یکدیگر متصل هستند و در بین آن دو فضایی برای پارانشیم مغزی وجود ندارد دیده می‌شود

ساقه

سرخسها ریزوم دارند و ریزوم در سال یک ساقه هوایی تولید می‌کند که حامل برگهای بزرگی است. ساقه سرخسها ، به استثنای بعضی گونه‌های نادر مناطق حاره ، همیشه زیرزمینی و به صورت ریزوم است. ریزوم سرخس تریکومانس آلاتوم که سرخسی کوچک است، دارای ساقه نازک با ساختاری ساده و یک استوانه مرکزی است. در برش عرضی ریزوم این سرخس بخشهای زیر دیده می‌شود.

برگ

برگ سرخس فروند نامیده می‌شود. برگها نسبت به ساقه بزرگند و اثر برگی آنها که اهمیت زیاد دارد، در محل تشکیل در استوانه مرکزی ساقه یا حتی در قطعات آن چاله‌ای ایجاد می‌کند. برگ سرخسها دارای 2 ویژگی هستند. حالت پیچیده برگ قبل از باز شدن. برگ جوان به صورت دسته عصا پیچیده است و رشد نامحدود آن.

برگها در سرخسها مستقیما از ریزوم جدا شده و رشد و توسعه آنها معمولا چندین سال طول می‌کشد. رشد برگ بوسیله مریستمی که در نوک و راس آن قرار دارد صورت می‌گیرد.

چرخه زندگی و تولید مثل در سرخسها

در گیاهان آوندی تناوب نسلها به صورت گامتوفیت و اسپوروفیت دیده می‌شود. گیاهی که معمولا سرخس نامیده می‌شود در واقع اسپوروفیت است که بزرگ برگدار و سبز است و امکان دارد که در تمام سال باقی بماند. در فصلهای معینی از سال سلولهای سطح زیرین برگ سرخس هاگدانهای عدسی شکل پایه‌داری تولید می‌کنند. معمولا در یک نقطه برگ چند هاگدان باهم پدید می‌آیند. این دسته هاگدانها سور نامیده می‌شود. در بسیاری از موارد سورها دو ردیف منظم در دو ردیف رگبرگ اصلی برگ تشکیل می‌دهند.

در هاگدان محتوی سلولهای مادر هاگ است که پس از تقسیم میوز هاگهای هاپلوئید دارای پوشش محافظ تولید می‌کنند.سرانجام هاگدانها خشک شده و شکفته می‌شوند و هاگها بیرون می‌ریزند. بعدا این هاگها می‌رویند و گامتوفیتهای هاپلوئید را بوجود می‌آورند. اندامهای جنسی آنتریدی و آرکگون در سطح زیرین گامتوفیت ایجاد می‌شوند. آنتریدی تولید گامت نر و آرکگون تولید گامت ماده را می‌کند که از لقاح آنها تخم ایجاد شده و از رشد تخم گیاه اسپوروفیت حاصل می‌شود. و به این ترتیب این چرخه ادامه می‌یابد.

سرخس زنگی دارو:

زنگی دارو ‏‎Asplenium scolopendrium‎‏ سرخسی همیشه سبز است كه در مناطق سایه دار در جنگلهای شمال ایران می روید. این گیاه متعلق به خانواده ‏‎Polypodiaceae‎‏ از شاخه پتریدوفیتا است كه مصارف زینتی دارد., در این پژوهش ساختار تشریحی-تكوینی، ویژگیهای سیتوژنیكی ، خواص ضدمیكروبی و كشت هاگ سرخس زنگی دارو مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش دیگر پژوهش اثر ضدمیكروبی عصاره های اتانولی، متانولی و آبی سرخس زنگی دارو از دو اندام هوایی (برگ و دمبرگ) و زیرزمینی (ریشه و ریزوم ) به روش حفر چاهك بر روی شش میكروارگانیسم بررسی شد . عصاره های آبی فاقد اثر ضدمیكروبی بوده و عصاره های متانولی اتانولی اندامهای زیرزمینی اثر ضدمیكروبی قویتری از عصاره های اتانولی و متانولی اندامهای هوایی نشان دادند
Buy generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:56 ق.ظ

You have made the point!
safest place to buy viagra online how to buy cheap viagra online usa online pharmacy can i buy viagra without prescription buy generic viagra online uk next day delivery cheap viagra prescription buy cheap viagra online usa where to buy real viagra online online purchase of viagra buy uk viagra
Buy cialis online
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:16 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis price in bangalore prices on cialis 10 mg cialis bula buy cialis uk no prescription only best offers 100mg cialis only now cialis for sale in us import cialis cialis online nederland cialis daily reviews cialis daily new zealand
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:04 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis online napol american pharmacy cialis cialis tablets for sale cialis reviews cialis daily dose generic generic cialis levitra buy name brand cialis on line viagra vs cialis vs levitra buy cialis online generic cialis pill online
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:27 ق.ظ

Reliable facts. Regards!
we recommend cialis best buy cialis canada prezzo di cialis in bulgaria click now buy cialis brand tadalafil 20mg cialis online holland interactions for cialis discount cialis cialis generico compare prices cialis uk
Viagra tablets
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:15 ق.ظ

Amazing facts, Cheers.
buy viagra without consultation sildenafil online pharmacy can you buy viagra over the counter to buy viagra online buy viagra without prescription viagra without presc uk buy viagra online canadian pharmacy online pharmacy order buy real viagra online usa safest place to buy viagra online
Buy generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 06:58 ب.ظ

You actually explained that exceptionally well!
dosagem ideal cialis generic for cialis cialis generico lilly cialis 10mg prix pharmaci click here cialis daily uk tesco price cialis cialis rezeptfrei cialis generico in farmacia where do you buy cialis overnight cialis tadalafil
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 03:15 ب.ظ

You actually stated this very well.
warnings for cialis order cialis from india cialis tablets australia cialis 5 effetti collaterali cialis 5mg billiger cialis soft tabs for sale preis cialis 20mg schweiz cialis 20mg cialis 50 mg soft tab link for you cialis price
Cialisjab
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:01 ب.ظ

You actually mentioned that wonderfully!
ou acheter du cialis pas cher cialis et insomni overnight cialis tadalafil where to buy cialis in ontario how does cialis work buy cialis cheap 10 mg cialis 5 effetti collaterali cialis canadian drugs cialis in sconto venta cialis en espaa
cartel legend crime overkill hack
شنبه 5 اسفند 1396 08:53 ب.ظ
پس از بررسی برخی از مقالات وبلاگ در وبلاگ خود، من واقعا راه خود را دوست دارم
از وبلاگ نویسی من آن را به لیست صفحه وب سایت من ذخیره کردم
و در آینده نزدیک بازبینی خواهد شد.
لطفا وب سایت من را بررسی کنید و نظرات خود را به من بگویید.
online livejasmin credit generator
جمعه 4 اسفند 1396 04:00 ق.ظ
سلام عالی وبلاگ هست آیا در حال انجام یک وبلاگ مشابه با این مقدار کار عظیم است؟

من کاملا درک نکردم از برنامه نویسی، اما امیدوار بودم که بلافاصله وبلاگم را شروع کنم.
به هر حال، اگر شما هر گونه ایده یا تکنیک برای صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید.
من درک می کنم این موضوع است اما من فقط می خواستم بپرسم.
متشکرم!
battlefront heroes hack
چهارشنبه 27 دی 1396 11:10 ب.ظ
زمانی که افراد با هم جمع می شوند و نظرات را به اشتراک می گذارند، آن را دوست دارم.
وب سایت بزرگ، چوب با آن!
clash royale gems hack
دوشنبه 8 آبان 1396 09:46 ب.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان ایجاد میکنیم.
سایت شما به ما با اطلاعات ارزشمند برای کار در اختیار ما گذاشت. شما انجام داده اید
شغل بزرگی و کل جامعه ما برای شما سپاسگزار خواهد بود.
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 07:17 ب.ظ
پس از خواندن این مطلب، اعتقاد داشتم این بسیار آموزنده است.
من از شما قدردانی می کنم که زمان و انرژی را برای قرار دادن این مقاله با یکدیگر پیدا کنید.
من یک بار دیگر خود را شخصا هزینه قابل توجهی پیدا کردن
مقدار زمان خواندن و ارسال نظرات.
ولی که چه، هنوز هم ارزش این را داشت!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 01:24 ب.ظ
هی این نوع از موضوع است، اما من نیاز به برخی از مشاوره از
وبلاگ ایجاد شده آیا وبلاگ خود را راه اندازی کنید؟
من بسیار techincal نیست، اما من می توانم چیزهای بسیار سریع شکل بگیرد.
من فکر میکنم در مورد ساختن خودم فکر میکنم اما مطمئن نیستم کجا هستم
شروع. آیا شما نقاط یا پیشنهادات دارید؟
خیلی ممنون
myfreecam token generator
یکشنبه 30 مهر 1396 01:07 ق.ظ
با تشکر از شما، اخیرا به دنبال اطلاعاتی در مورد این موضوع هستم
موضوع برای سنین و شما بزرگترین من تا به حال کشف شده است.
اما، در مورد نتیجه گیری چه؟ آیا شما در رابطه با عرضه اطمینان دارید؟
real psychic readings
دوشنبه 17 مهر 1396 05:22 ق.ظ
این کار را ادامه دهید، کار عالی!
How do you get a growth spurt?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:39 ق.ظ
Quality articles or reviews is the crucial to attract the visitors to pay a quick visit the web
site, that's what this site is providing.
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:12 ب.ظ
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could
i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea
Foot Pain
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:46 ق.ظ
Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this site, and your
views are good in support of new viewers.
http://sharenmcandrews.hatenablog.com/entry/2015/07/02/Contracted_Toe_Pain
جمعه 6 مرداد 1396 07:45 ب.ظ
Hello every one, here every one is sharing
these kinds of knowledge, therefore it's nice to read this website, and I used to go to see this web site daily.
free std testing clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 09:11 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا واقعا کار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع
موفق به من مؤمن اما فقط برای بسیار در حالی
که کوتاه. من با این حال مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن است را خوب
به پر کسانی که شکاف. اگر شما که می توانید انجام من می بدون شک بود تحت تاثیر قرار داد.
Giuseppe
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:15 ق.ظ
Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thank you
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:23 ق.ظ
Can you tell us more about this? I'd want to find out more details.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:27 ق.ظ
I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is
written by him as nobody else know such detailed about my trouble.

You are wonderful! Thanks!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 07:13 ق.ظ
I could not refrain from commenting. Perfectly written!
دوشنبه 27 بهمن 1393 08:34 ب.ظ
خیلی تخصصی بود اصلا خوب نبود
دوشنبه 27 بهمن 1393 08:32 ب.ظ
دوشنبه 27 بهمن 1393 08:28 ب.ظ
زمانی
پنجشنبه 23 آذر 1391 10:24 ب.ظ
از همکاری شما بابت انتقال اطلاعات متشکرم
شنبه 22 خرداد 1389 09:45 ق.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30