گیاه شناسی
دوشنبه 30 دی 1387

رده بندی نهانزادان آوندی

دوشنبه 30 دی 1387

نوع مطلب :
نویسنده :ش ش

دم اسبیان :

شاخه دم اسبیان به واسطه دارا بودن ساقه‌های بندبند و شیاردار و برگهای فراهم غشایی به سادگی از سایر گروههای نهانزاد قابل تشخیص‌اند. در اثر تجمع مواد سیلیس معدنی در سلولهای اپیدرمی ، ساقه‌های سبز و فتوسنتز کننده آنها زبر و خشن است. ساقه‌های هوایی توخالی‌اند. پیکر رویشی این گیاهان متعلق به نسل اسپورفیت بوده و گیاهانی جور هاگند. هاگدانها در انتهای ساقه‌های زایا به صورت مجتمع قرار گرفته و تشکیل استروبیل داده‌اند. برخی از دم اسبیان ایجاد دو نوع ساقه زایا و نازا نمی‌نمایند که از نظر مورفولوژی و فقدان یا دارا بودن کلروفیل از یکدیگر متمایزند.

پروتال دم اسبیان سبز و فتوسنتز کننده و حاوی آنتریدی و یا آنتریدی و آرکگون بطور توام است. گیاهانی یکساله یا چند ساله خشکی‌زی و یا گاهی نیمه آبزی و دارای ریزوم و ریشه هستند. ساقه‌های آنها توخالی ، شیار‌دار و مفصل‌دار و در برخی از دم اسبی‌ها ساقه‌های زایا فاقد سبزینه و بدون انشعابات فرعی و جانبی و ساقه‌های نازا سبزینه‌دار و دارای انشعابات فرعی متعددی است. انشعابات جانبی معمولا به صورت فراهم در محل گره‌های ساقه قرار گرفته و دارای ساختمانی مشابه با ساقه اصلی است.


تصویربرگها به صورت فلسهای غشایی (میکروفیل) و فراهم در دور تا دور هر گره ساقه قرار گرفته و کم و بیش به یکدیگر اتصال یافته‌اند. دم اسبی‌ها جور هاگ بوده و هاگدانها به پایکهای مخصوصی که از یک میله کوتاه و صفحه‌ای چند وجهی تشکیل یافته است اتصال دارند. مجموع اسپورانژیوفورها در انتهای ساقه‌های زایا یا به صورت فشرده قرار گرفته و تشکیل استروبیل داده‌اند. هاگها معمولا کروی و دارای الاتر هستند. نسل گامتوفیت متشکل از پروتالی بی‌شکل و سبز رنگ است. مهمترین قسمت اسپروفیت دم اسبیان ساقه آن است که بر دو نوع است: زیرزمینی و هوایی ساقه دم اسب گره‌دار است و فاصله میان گرهها مشخص‌اند.

هر گره از حلقه‌هایی از برگهای کوچک و قهوه‌ای بی‌دوام پوشیده است. فتوسنتز بوسیله ساقه‌های سبز انجام می‌شود و استروبیل که در نوک ساقه‌های زایشی بوجود می‌آید دارای اسپورانژیوفورهایی است که شش گوشند و هر یک بوسیله پایه کوتاهی به ساقه متصل است. گامتوفیت می‌تواند فتوسنتز کند و از نظر تغذیه خودکفاست. اسپروفیت دیپلوئید و یاخته‌های جنسی هاپلوئیدهستند. گامتوفیت یک پایه است و اسپرم و تخمک روی یک گامتوفیت مشترک تولید می‌شوند.

شرایط رشد و تکثیر دم اسبیان

دم اسبیان در شرایط گوناگون رشد می‌کنند. برخی از آنها در محیطهای مرطوب و بعضی در محیطهای خشک و گروهی منحصرا در مردابها می‌رویند. بلندی انواع آن در مناطق معتدل به 1.5 متر و در مناطق گرمسیر به 5 متر می‌رسد.

پنجه‌گرگیان:

پنجه‌گرگیان (Lycopodiaceae) تیره‌ای از گیاهان آوندی ابتدایی هستند. گیاه کبریت هم به این تیره تعلق دارد.

پنجه‌گرگیان هاگ‌هایی بر روی ساختارهای ویژهٔ نوک جوانه‌های خود دارند که با گرز‌های کوچک شباهت دارد. گیاهان این تیره، گیاهانی بدون گل هستند که دانه هم تولید نمی‌کنند.

این گیاهان از راسته پنجه‌گرگ‌ها (Lycopodiales)، ردهٔ گیاهان کبریت (Lycopodiopsida) دستهٔ پنجه‌گرگیان (Lycopodiophyta) هستند.در پنجه گرگیان ، هاگها در نزدیکی محور اسپوروفیلهای (برگها) یا روی آنها قرار دارند. اسپوروفیلها در انتهای شاخه‌های قائم جمع می‌شوند و اندام مخروطی (استروبیل) را بوجود می‌آورند و پنجه گرگیان جور هاگ و ناجور هاگ گامتوفیت پنجه گرگ ممکن است بی رنگ و زیرزمینی باشد ولی گامتوفیت انواع دیگر اتوتروف است. گامتوفیت سلاژنیل درون هاگ رشد می‌کند. هاگهای برخی انواع سلاژنیل انواع سلاژنیل تا مرحله رسیدن گامتوفیت و لقاح در استروبیل باقی می‌مانند. دستگاه آوندی ساقه پنجه گرگیان شبیه دستگاه آوندی ریشه نهاندانگان است.


 

 

تیرهٔ پنجه‌گرگیان
پنجه‌گرگ گزنده (Lycopodium annotinum)

رده لیکوپودیو پسیدا:

 

 

 

 

 

 

  گیاهان چند ساله ، خشکی‌زی یا اپی‌فیت با شاخه‌های کم و بیش مشخص و انشعابات دو گانه‌اند. برگها کوچک و ساده ، فاقد و یا واجد فقط یک رگبرگ و بدون لیگول می‌باشند. اعضای این رده جور هاگ بوده و هاگدان آنها در پای برگ ظاهر شده و مجموعا به صورت خوشه یا سنبله به نظر می‌آیند.

پروتال زیرزمینی و اغلب ساپروفیت و همراه با میکوریزهاست. گیاهان این رده در یک راسته به نام لیکوپودیالس که از یک خانواده به نام لیکوپودیاسه تشکیل یافته طبقه بندی می‌شوند. دو جنس لیکوپودیوم و مارزبان در این خانواده جای دارند. تاکنون هیچ یک از گیاهان متعلق به این رده در ایران شناخته نشده‌اند.                                 

رده ایزوتوپسیدا:

 گیاهان چند ساله خشکی‌زی ، آبزی و یا اپی‌فیت هستند. ساقه‌های آنها با انشعابات دو گانه و راست یا گسترده در سطح زمین (مانند Selayginella) و یا کوتاه و تکمه مانند (نظیر Isoetes) می‌باشند. در جنس سلاژنیلا برگها کوچک و به صورت میکروفیلهای واجد یک رگبرگ میانی غیر منشعب و دارای لیگول هستند. در جنس Isoetes برگها طویل و باریک ، در قاعده قاشقی شک و دارای لبه غشایی و لیگول دارند.

این گیاهان ناجور هاگ بوده و هاگدانها در پای میکروفیلها قرار دارند. در جنس سلاژنیلا هاگدانها و اسپوروفیلها ایجاد استروبیل چهار وجهی نموده‌اند. اعضای این رده دو نوع پروتال ایجاد می‌کنند. پروتال حاصل از مگاسپور ایجاد آرکگون و پروتال حاصل از میکروسپور ایجاد آنتریدی می‌نمایند. همواره فقط یکی از آرکگونهای حاصل در پروتال ماده تلقیح و ایجاد زیگوت می‌نمایند

سرخسها:

سرخسها گروهی از گیاهان نهانزاد آوندی هستند. سرخسهای کنونی گروهی تکامل یافته‌ترین گیاهان از این گروه هستند. رشد برگ در سرخسها نسبتا کامل و مدوام و ریزوم آنها پایا است. در سرخسها مثل سایر نهانزادان آوندی تولید گیاه برگدار با تشکیل تخم آغاز می‌شود و بنابراین با اسپوروفیت مطابقت دارد.ریشه سرخسها همیشه نابجا و نازک بوده، قطر آن از 2 تا 3 میلیمتر تجاوز نمی‌کند. ریشه‌های نابجا علاوه بر سطح ریزوم روی دمبرگ سرخسها نیز می‌روید. در برش عرضی استوانه آوندی ریشه در سرخسها ، دو دسته |آوند آبکشی متناوب با دو دسته آوند چوبی به شکل مثلث که در پایه به یکدیگر متصل هستند و در بین آن دو فضایی برای پارانشیم مغزی وجود ندارد دیده می‌شود

ساقه

سرخسها ریزوم دارند و ریزوم در سال یک ساقه هوایی تولید می‌کند که حامل برگهای بزرگی است. ساقه سرخسها ، به استثنای بعضی گونه‌های نادر مناطق حاره ، همیشه زیرزمینی و به صورت ریزوم است. ریزوم سرخس تریکومانس آلاتوم که سرخسی کوچک است، دارای ساقه نازک با ساختاری ساده و یک استوانه مرکزی است. در برش عرضی ریزوم این سرخس بخشهای زیر دیده می‌شود.

برگ

برگ سرخس فروند نامیده می‌شود. برگها نسبت به ساقه بزرگند و اثر برگی آنها که اهمیت زیاد دارد، در محل تشکیل در استوانه مرکزی ساقه یا حتی در قطعات آن چاله‌ای ایجاد می‌کند. برگ سرخسها دارای 2 ویژگی هستند. حالت پیچیده برگ قبل از باز شدن. برگ جوان به صورت دسته عصا پیچیده است و رشد نامحدود آن.

برگها در سرخسها مستقیما از ریزوم جدا شده و رشد و توسعه آنها معمولا چندین سال طول می‌کشد. رشد برگ بوسیله مریستمی که در نوک و راس آن قرار دارد صورت می‌گیرد.

چرخه زندگی و تولید مثل در سرخسها

در گیاهان آوندی تناوب نسلها به صورت گامتوفیت و اسپوروفیت دیده می‌شود. گیاهی که معمولا سرخس نامیده می‌شود در واقع اسپوروفیت است که بزرگ برگدار و سبز است و امکان دارد که در تمام سال باقی بماند. در فصلهای معینی از سال سلولهای سطح زیرین برگ سرخس هاگدانهای عدسی شکل پایه‌داری تولید می‌کنند. معمولا در یک نقطه برگ چند هاگدان باهم پدید می‌آیند. این دسته هاگدانها سور نامیده می‌شود. در بسیاری از موارد سورها دو ردیف منظم در دو ردیف رگبرگ اصلی برگ تشکیل می‌دهند.

در هاگدان محتوی سلولهای مادر هاگ است که پس از تقسیم میوز هاگهای هاپلوئید دارای پوشش محافظ تولید می‌کنند.سرانجام هاگدانها خشک شده و شکفته می‌شوند و هاگها بیرون می‌ریزند. بعدا این هاگها می‌رویند و گامتوفیتهای هاپلوئید را بوجود می‌آورند. اندامهای جنسی آنتریدی و آرکگون در سطح زیرین گامتوفیت ایجاد می‌شوند. آنتریدی تولید گامت نر و آرکگون تولید گامت ماده را می‌کند که از لقاح آنها تخم ایجاد شده و از رشد تخم گیاه اسپوروفیت حاصل می‌شود. و به این ترتیب این چرخه ادامه می‌یابد.

سرخس زنگی دارو:

زنگی دارو ‏‎Asplenium scolopendrium‎‏ سرخسی همیشه سبز است كه در مناطق سایه دار در جنگلهای شمال ایران می روید. این گیاه متعلق به خانواده ‏‎Polypodiaceae‎‏ از شاخه پتریدوفیتا است كه مصارف زینتی دارد., در این پژوهش ساختار تشریحی-تكوینی، ویژگیهای سیتوژنیكی ، خواص ضدمیكروبی و كشت هاگ سرخس زنگی دارو مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش دیگر پژوهش اثر ضدمیكروبی عصاره های اتانولی، متانولی و آبی سرخس زنگی دارو از دو اندام هوایی (برگ و دمبرگ) و زیرزمینی (ریشه و ریزوم ) به روش حفر چاهك بر روی شش میكروارگانیسم بررسی شد . عصاره های آبی فاقد اثر ضدمیكروبی بوده و عصاره های متانولی اتانولی اندامهای زیرزمینی اثر ضدمیكروبی قویتری از عصاره های اتانولی و متانولی اندامهای هوایی نشان دادند
zslauje
یکشنبه 3 شهریور 1398 05:11 ب.ظ
l14f3p1 viagia <a href="http://sildenapharmacy.com/">about his</a> buy silidenfil <a href=http://sildenapharmacy.com/>Viagra</a>
http://myoots.com/bq1al
یکشنبه 13 مرداد 1398 04:27 ق.ظ
There is obviously a lot to know about this. I suppose you made certain nice points in features also.
https://www.gapyear.com/members/finley71finley/
شنبه 12 مرداد 1398 09:10 ق.ظ
That is a good tip especially to those new to the blogosphere.
Brief but very precise information? Thank you for sharing
this one. A must read post!
https://dailyuploads.net/q8k8ml9me51j
شنبه 12 مرداد 1398 08:42 ق.ظ
I almost never comment, but i did a few searching and
wound up here گیاه شناسی - رده بندی نهانزادان آوندی.
And I do have a couple of questions for you if it's allright.
Is it only me or does it seem like a few of these remarks come across like written by brain dead visitors?
:-P And, if you are writing at additional online sites, I'd like to
follow everything fresh you have to post. Could you list of every one of all your shared sites like your twitter
feed, Facebook page or linkedin profile?
http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 10:42 ب.ظ

Really all kinds of amazing facts.
canadian prescriptions online serc 24 mg canada viagra trust pharmacy canadian Northwest Pharmacy northwestpharmacy canadian prescriptions online canada online pharmacies reviews online pharmacies mexico canada medications cheap canadian pharmacies that ship to us
http://www.feedbooks.com/user/5314926/profile
شنبه 15 تیر 1398 08:28 ق.ظ
Hey there, You have done a great job. I will definitely digg it and
personally recommend to my friends. I'm sure they'll be benefited
from this site.
zsanielftyhfw
چهارشنبه 12 تیر 1398 07:14 ب.ظ
zgpvljgmmlkz canadian generic cialis <a href=http://northwestpharmacyph.com/>free trial of viagra</a> best price for cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian discount pharmacy cialis</a>
buy viagra online without prescription
http://kropworthli.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 05:18 ق.ظ

You actually revealed it wonderfully!
cialis dose 30mg only best offers cialis use free generic cialis we recommend cialis info try it no rx cialis prezzo cialis a buon mercato cialis en 24 hora cialis bula cialis 10mg prix pharmaci cialis for bph
http://palzscurtext.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:19 ب.ظ

Thanks! Lots of knowledge.

cialis generique 5 mg cialis cost cialis savings card click here cialis daily uk what is cialis buy cialis online cheapest viagra or cialis cialis generico in farmacia cialis generico lilly achat cialis en suisse
http://govisig.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 10:34 ب.ظ

Helpful info. Appreciate it!
cialis 50 mg soft tab cialis daily new zealand buy name brand cialis on line cialis prices in england cialis purchasing cialis super kamagra buy cialis online sublingual cialis online buy generic cialis enter site natural cialis
Cialis canada
شنبه 1 تیر 1398 05:52 ق.ظ

Really a lot of great tips.
cialis kamagra levitra wow cialis 20 buy cialis cheap 10 mg where cheapest cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis for sale in europa cialis online nederland we use it 50 mg cialis dose estudios de cialis genricos viagra cialis levitra
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 01:48 ب.ظ

Kudos, Ample material!

cialis 5 effetti collaterali cialis generico postepay cialis professional yohimbe cost of cialis per pill cost of cialis per pill we like it safe cheap cialis cialis 10 doctissimo if a woman takes a mans cialis free generic cialis cialis 20 mg cut in half
http://slapamod.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:28 ق.ظ

This is nicely said! .
click now buy cialis brand cialis for bph cialis e hiv cialis savings card cialis prezzo al pubblico we use it cialis online store tadalafil 20mg cialis dosage cialis 200 dollar savings card i recommend cialis generico
http://exronme.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:22 ق.ظ

Thanks a lot! Good information!
we choice free trial of cialis price cialis wal mart pharmacy cialis wir preise cialis cipla best buy generic cialis how does cialis work enter site 20 mg cialis cost cialis 200 dollar savings card cialis rckenschmerzen cialis with 2 days delivery
tadalafilo
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:58 ب.ظ

Truly loads of beneficial tips.
cialis coupons printable generico cialis mexico cialis per paypa cialis name brand cheap buy cialis online nz try it no rx cialis cialis pills boards where cheapest cialis cialis tablets for sale click here cialis daily uk
http://diasticos.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:17 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
order cialis from india cialis 5 mg scheda tecnica prescription doctor cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg buy discount cialis cialis daily reviews viagra or cialis cheap cialis cialis 20 mg
http://cizuna.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:01 ب.ظ

Thank you. Numerous write ups.

cialis cipla best buy cost of cialis per pill acheter cialis meilleur pri cialis 5mg cialis 20mg cialis wir preise cialis 20 mg cialis 20 mg warnings for cialis cialis online deutschland
Cialis canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:24 ق.ظ

Reliable forum posts. Thanks a lot!
cialis 20mg preis cf price cialis best prix cialis once a da generic cialis tadalafil generic cialis at walmart low cost cialis 20mg prezzo di cialis in bulgaria cialis 20 mg cost buy cialis dosagem ideal cialis
cialis canadian drugs
شنبه 25 خرداد 1398 11:24 ق.ظ

Kudos! Fantastic stuff!
cialis uk viagra vs cialis vs levitra if a woman takes a mans cialis free cialis viagra cialis levitra cialis name brand cheap cialis e hiv viagra or cialis cialis taglich side effects for cialis
http://ceumiscand.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:18 ب.ظ

You actually stated that exceptionally well!
cialis 5mg billiger cialis generic buy original cialis buy cialis online cheapest cialis generico milano discount cialis cialis diario compra cialis cipla best buy cialis dose 30mg buy cheap cialis in uk
how much is cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:45 ب.ظ

Seriously quite a lot of superb information.
cialis manufacturer coupon cialis generic tadalafil buy enter site 20 mg cialis cost overnight cialis tadalafil cialis professional from usa cialis generico en mexico cialis rckenschmerzen cialis generico in farmacia cialis rezeptfrei sterreich interactions for cialis
http://ryamitip.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:17 ق.ظ

Incredible all kinds of fantastic tips.
does cialis cause gout we recommend cialis info calis purchasing cialis on the internet cialis 100mg suppliers trusted tabled cialis softabs price cialis per pill cialis professional from usa cialis y deporte cialis side effects dangers
http://pursnole.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:12 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
rezeptfrei cialis apotheke miglior cialis generico cialis authentique suisse import cialis click here to buy cialis cialis tablets for sale buy generic cialis price cialis per pill 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis italia gratis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:20 ق.ظ

Thanks! Lots of forum posts!

generic cialis in vietnam buy cialis online nz cialis sans ordonnance cialis pills buying cialis overnight cialis price thailand cialis coupons printable cialis dosage amounts generic for cialis can i take cialis and ecstasy
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 11:21 ب.ظ

Wonderful stuff. Regards!
cialis canada cialis bula cialis coupons cialis tablets cialis dosage recommendations canadian drugs generic cialis cialis manufacturer coupon purchase once a day cialis cialis ahumada cialis reviews
http://old-2014.rsu.edu.ru/staff
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:46 ق.ظ
2018スーパーコピー時計老舗、ロレックススーパーコピー海外激安ロレックススーパーコピー等のオリジナルと同等品質のスーパーコピー時計の通販です。
http://www.siv-marsens.ch/node/149
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:44 ق.ظ
日本国内最高品質ルイヴィトンのスーパーコピー財布?ルイヴィトンコピーバッグコピー? ブランド財布コピーN級品通販専門店。
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:07 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
canadian online pharmacies rated canadian pharcharmy online canadian pharcharmy online24 canadianpharmacyusa24h order canadian prescriptions online canadian pharmacies without an rx online canadian discount pharmacies canadian pharcharmy online24 the best canadian online pharmacies Canadian Pharmacy USA
https://www.hksaustralia.com.au/dealers
یکشنبه 18 فروردین 1398 06:30 ق.ظ
日本人気スーパーコピーブランド時計、バッグ、財布(N品)激安販売店!
https://www.newinfosec.ru/content/safeinspect
شنبه 17 فروردین 1398 06:47 ق.ظ
ヴィトンiPhoneXケース手帳型
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو